Johda itseäsi paremmin – Hyvän elämän valmennus

-
3 SP

Hub:  För alla

Språk: 
Beskrivning: 

”Kurssin tavoite on vahvistaa opiskelijoiden elämänhallintaitoja, tukea opiskelukykyä, opinnoissa etenemistä ja ammatillisen kasvun prosessia. Työskentely perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan.  Kurssin tausta-ajatus pohjautuu siihen, että ajattelu, tunteet ja toiminta kytkeytyvät ja vaikuttavat toisiinsa jatkuvasti. Esimerkiksi oman ajattelu- tai toimintamallien muutoksilla voi vaikuttaa omiin tunteisiin ja mielialaan, ja lisätä myönteisten mielialojen todennäköisyyttä.

Kurssi jakautuu neljään itsenäiseen osioon, joiden suoritamisen jälkeen opiskelija ymmärtää:
1. Arvot ja motivaatio : ymmärtää ulkoisen ja sisäisen motivaation merkityksen.
tunnistaa omia arvoja ja motivaatiotekijöitään toimintansa taustalla.
oppii tiedostamaan ja vahvistamaan omia motivaation taitojaan.
2. Arjen taidot: ymmärtää arjen käsitettä ja arjen eri muotoja. Jäsentää hyvän arjen keskeisiä elementtejä.
tunnistaa arjessa esiintyvän stressin syitä ja aiheuttajia. Oppii hyödyntämään erilaisia arjen hallinnan työkaluja.
3. Tunne- ja vuorovaikutustaidot: osaa havainnoida ja arvioida itsetuntemustaan ja itsetuntoaan. Tunnistaa millä tavoin tunteet vaikuttavat toiminnan taustalla. Tunnistaa tapaansa olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
4. optimismin taidot: tunnistaa omia ajattelutapojaan ja kuinka ne vaikuttavat omaan toimintaan. Osaa vahvistaa myönteistä ajattelua. Omaksuu erilaisia tapoja muuttaa ajattelua postiviiseen suntaan.”

Arbetsformer och schemaläggning: 

Itsenäinen kurssi aloitus 16.9.-29.11. Kurssi koostuu neljästä kokonaisuudesta, joista jokainen sisältää teoriataustaa ja tehtäviä. Osiot voi suorittaa myös itsenäisinä toisistaan riippumattomina kokonaisuuksina. Tehtävät tehdään kunkin osion ohjeiden mukaisesti. Opettajalle palautetaan tehtävistä reflektiopäiväkirja (n. 5 sivua), josta ilmenee työskentelyprosessi, omat oivallukset ja oppimiskokemukset. Näin ollen itse tehtävät tehdään vain itseä varten eikä niitä tarvitse palauttaa. Opiskelija voi itse päättää tekeekö tehtävät tietokoneella tai käsin paperille, mutta reflektiopäiväkirja tulee kirjoittaa yhdeksi palautettavaksi word- tai pdf-muotoiseksi tiedostoksi.

Utvärderind: 

Hyväksytty/Hylätty

Tidigare studier: Ei ole
Lärare: Mertsi Ärling
Email: mertsi.arling@diak.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoin@diak.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 02.09.2019
Datum: 16.09.2019 - 29.11.2019
KURSEN ÄR FULL