Strateginen markkinointi ja myynnin johtaminen

-
5 SP

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen toimintaa strategialähtöisesti. Hän osaa huomioida strategisen markkinoinnin yrityksen toiminnassa ja tunnistaa sen merkityksen. Hän osaa analysoida erilaisten strategiavalintojen toimivuutta. Opiskelija osaa myös suunnitella ja toteuttaa strategista markkinointia käytännössä huomioiden erilaisten ratkaisujen vaikutuksen yrityksen talouteen.Opiskelija osaa soveltaa myyntiprosessin eri vaiheita ja analysoida myynnin toteutusta. Hän osaa myös asettaa erilaisia myyntitavoitteita ja luoda mittareita, jolla tarkastellaan myynnin onnistumista käytännössä.

Opintojaksolla saadaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin
Mitä strateginen markkinointi on?
Miksi strateginen markkinointi on tärkeää ja mikä on sen rooli yrityksen johtamisessa?
Miten strateginen markkinointi voidaan toteuttaa yrityksessä?
Miten myyntiä voidaan suunnitella ja toteuttaa onnistuneesti?
Opintojaksolla ei ole lähiopetusta, vaan oppimateriaali ja tehtävät ohjeineen löytyvät oppimisympäristöstä. Opintojen suorittamiseksi tarvitaan internet-yhteys sekä sähköposti.
Opinnot suoritetaan oppimisympäristössä olevan materiaalin ja tehtävien mukaisesti.
Opiskelija tarvitsee käyttöönsä teoksen Nieminen T, Tomperi S. 2008. Myynnin johtamisen uusia aika. WSOYpro. Porvoo.
Opintojakson tehtävät ovat keskustelutehtäviä, haastattelutehtävä, yksilötehtäviä joita palautetaan kirjallisesti tutoropettajalle sekä oppimispäiväkirja. Opintojen ajan tutor ohjeistaa ja ohjaa opintojen etenemistä.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkko-opinnot

Utvärderind: 

0-5

Tidigare studier: Opinnot sopivat kaikille strategisesta markkinoinnista ja myynnistä kiinnostuneille, markkinoinnin perusteiden hallinta helpottaa opintojaksolla suoriutumista.
Lärare: averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: averko@centria.fi


Registreringsdatum: 02.09.2019 - 13.09.2019
Datum: 02.10.2019 - 18.12.2019
KURSEN ÄR FULL