Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka

-
3 SP

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteet:
Opiskelija osaa:
– käyttää värähdysliikkeen sekä aalto- ja ääniopin, valon, sekä atomi- ja ydinfysiikan peruslainalaisuuksia ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun
– pelkistää värähdyksiin, erilaisiin aaltoliikkeisiin, atomi- ja ydinfysiikkaan ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvän kysymyksen suureiksi ja niiden välisiksi yhtälöiksi
– ratkaista värähdyksiin, erilaisiin aaltoliikkeisiin, atomi- ja ydinfysiikkaan ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvän kysymyksen teknis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
– perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
– jaotella sähkömagneettisen säteilyn eri osa-alueisiin ja tietää niihin liittyviä tekniikan sovelluksia

Sisältö:
värähtelymuodot ja niiden matemaattinen mallintaminen, aalto- ja äänioppi, sähkömagneettinen säteily, atomin rakenne ja energiatasot, ydinfysiikan perusteet, radioaktiivisuus ja ydinenergia

Arbetsformer och schemaläggning: Lyhyet videoluennot, verkkokeskustelut, videodemonstraatiot, itsenäiset laskuharjoitukset, kotitehtävät, viikkokokeet, yhteistoiminnallinen oppiminen, loppukoe verkossa. Kurssilla edetään viikkoaikataululla ja osaamista näytetääm viikoittain viikkokokeella sekä lopuksi loppukokeella verkossa
Utvärderind: 
numeroarvio 0 - 5
Lärare: Juho Tiili
Email: juho.tiili@tuni.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline.tamk@tuni.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 13.10.2019
Datum: 21.10.2019 - 13.12.2019