Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö

-
5 SP

Hub:  Business, Entreprenörskap

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen käsityksen yritystoiminnasta, yrittäjyydestä ja niiden merkityksestä itselle ja yhteiskunnalle. Hän analysoi omia yrittäjävalmiuksiaan ja perehtyy yrityksen toimintaedellytyksiin ja toimintaympäristöihin.Opiskelija ymmärtää miten yritys toimii ja osaa esitellä sekä kehittää yrityksen eri toimintoja, yritystoiminnan erilaisia perusprosesseja ja niiden ohjaamista.Opiskelija tunnistaa ja osaa analysoida omia yrittäjävalmiuksiaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä, tuntee kansantalouden keskeiset käsitteet sekä ymmärtää suhdannevaihteluiden vaikutukset talouspolitiikalle ja yritystoiminnalle.

Sisältö:
– Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjyys ammattina, omakohtainen yrittäjyyden pohdinta
– Yrityksen toimintaympäristö ja toimintaedellytykset, eri alojen yrittäjyys
– Yrityksen toimintaprosessit
– Kansantalouden keskeiset käsitteet ja kiertokulku, kansantalouden tilinpito
– Kysyntä, tarjonta ja kilpailumuodot, suhdannevaihtelut ja niiden vaikutus talouteen
Opiskelu tapahtuu oppimateriaaliin, verkkotyöskentelyn ohjaukseen ja opiskelijan itsenäiseen tiedonhankintaan pohjautuvien itsenäisten tehtävävien avulla. Osa tehtävistä toteutetaan yhteisenä verkkotyöskentelynä ryhmätehtävien ja blogityöskentelyn avulla.

Arbetsformer och schemaläggning: Verkko-opinnot
Utvärderind: 
0-5
Tidigare studier: Opintojakso soveltuu alasta riippumatta kaikille yrityksen toimintaedellytyksistä ja –ympäristöistä lisätietoa hakeville.
Lärare: averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: averko@centria.fi


Registreringsdatum: 02.09.2019 - 13.09.2019
Datum: 02.10.2019 - 18.12.2019