Tehosta viestintääsi

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tällä verkkokurssilla opiskelija oppii työelämän viestintätilanteista ja viestintäkanavista. Opintokokonaisuus pitää sisällään luentotallenteita, live-webinaareja, sekä tehtäviä yhdessä ja erikseen. Kaikki opintojakson osuudet ovat täysin verkossa suoritettavia.

Opit, miten viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa virtuaalisesti. Opit ottamaan huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle. Tuotat erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja sekä analysoit ja tulkitset sekä omia että toisten tuottamia tekstejä. Opit toimimaan luontevasti erilaisissa ammatillissa esiintymistilanteissa verkossa ja saat neuvoja ja ohjausta, miten viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa ja millaisia perustaitoja ja -tiietoja voit hankkia, jotta osaat argumentoida vakuuttavasti. Opit myös, mitä tarkoittaa yhteiskirjoittaminen ja millaisia työkaluja prosessiin on saatavilla.

Opintojakson päätteeksi arvioit oman viestintäosaamisesi kehittymistä ja teet jatkosuunnitelman siitä, miten voit kehittää tätä tärkeää taitoa myös jatkossa oma-aloitteisesti.

Tavoitteet: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot nousevat keskustelussa keskiöön, kun puhutaan tulevaisuuden työelämätaidoista. Tällä opintojaksolla voit turvallisessa ympäristössä harjoitella, kokeilla ja oppia viestintätaidoista erityisesti verkkoviestinnässä. Miten laadit selkeän tiedotteen? Miten ilmaiset itseäsi ja tavoitteitasi verkkokeskusteluissa, sähköposteissa ja verkkokokouksissa? Miten järjestät verkkotapaamisen itse? Opit myös, miten viestitään visuaalisesti ja millaisista elementeistä muodostuvat hyvät ja mieleenpainuvat esitysmateriaalit. Tästä on apua työelämään mutta myös moniin opiskelutilanteisiin. Voit olla missä tahansa vaiheessa opintojasi osallistuaksesi opintojaksolle, eikä sinulta vaadita aikaisempia opintoja.

Opintojakson työmäärä jakautuu arviolta seuraavasti: Webinaarit (live-verkkoluennot, kts. aikataulu) 30%, opiskelijan itsenäisesti omaksuma materiaali sekä siihen liittyvät tehtävät 70%
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Tallenteet ja verkko-opetus touko-kesäkuussa seuraavan aikataulun mukaisesti:
Live-webinaarit (luentoaiheita opettajan johdolla) järjestetään seuraavina ajankohtina:
keskiviikkona 8.5. klo 13-16
keskiviikkona 22.5. klo 13-16
keskiviikkona 5.6. klo 13-16
keskiviikkona 12.6. klo 13-16

Live-webinaarien lisäksi verkkoalustalle tulee muita luettavia ja katsottavia materiaaleja tehtävien pohjaksi. Tehtäviä voi tehdä heinäkuun loppuun (31.7.2019) saakka. Kaikki tehtävät voi tehdä itsenäisesti. Arvioinnit tehdään ja kirjataan elokuun 2019 aikana.

Arviointi: 

”Arviointiasteikko 0-5.

O eli hylätty = Opiskelija ei ole toiminut ohjeiden mukaisesti. Tehtävien vastaukset eivät kohtaa tehtävänannon kanssa, kieli on vaikealukuista eikä lähteitä tai ammattikäsitteitä ole käytetty tehtävänannon mukaisesti. Hyväksytyn suorituksen saaminen vaatii hyväskytyn arvioinnin saamista 70% tehtävistä.

Arviointikriteerit 1-2 (tyydyttävä) = Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti, käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä, nähdä työelämäviestinnän vaikutuksia ja omaa rooliaan siinä, nähdä viestintäkanavien sekä –välineiden valinnan merkityksiä, analysoida asioiden välisiä suhteita ja etsiä asiaankuuluvia lähteitä ja koota tietoa asiasta. Opiskelijan tuottama kieli on selkeää ja ymmärrettävää.

Arviointikriteerit 3-4 (hyvä) = Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ohjeiden mukaisesti, soveltaa keskeisiä ammattikäsitteitä, nähdä työelämäviestinnän sekä oman roolinsa vaikutukset laajemmassa kokonaisuudessa, nähdä viestintäkanavien sekä –välineiden merkityksiä ja esittää huomioita sekä mahdollisesti kritiikkiä, analysoida asioiden välisiä suhteita ja etsiä lähteitä, koota tietoa asiasta ja soveltaa sitä. Opiskelijan tuottama kieli on hyvää ja sujuvaa.

Arviointikriteerit 5 (kiitettävä) = Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, aloitteellisesti ja kehittävästi, käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattikäsitteitä, nähdä työelämäviestinnän ja oman roolinsa vaikutukset laajemmassa kokonaisuudessa ja antaa kehitysehdotuksia, nähdä viestintäkanavien sekä –välineiden merkityksiä ja esittää kehitysehdotuksia, analysoida asioiden välisiä suhteita ja esittää kehitysehdotuksia, arvioida ja soveltaa etsimääni tietoa sekä hallita laaja-alaisesti tietoperustaa ja kehittää sen avulla osaamistaan. Opiskelijan tuottama kieli on erinomaista.”

Aikaisemmat opinnot: Ei edellytä edeltäviä opintoja. Opintojakso sopii kaikkien alojen opiskelijoille.
Opettaja(t): Tiina Leppäniemi
Email: tiina.leppaniemi@laurea.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.leppaniemi@laurea.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 07.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ