Tehosta viestintääsi

-
5 OP

Ala:  Viestintä, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa
– viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
– ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
– tuottaa erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja
– analysoida ja tulkita sekä omia että toisten tuottamia tekstejä
– toimia luontevasti erilaisissa ammatillisissa esiintymistilanteissa ja viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa
argumentoida vakuuttavasti
– toimia tavoitteellisesti yhteiskirjoittamisen prosesseissa ja muissa työelämän ryhmäviestintätilanteissa
– arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkoluentojen ajoitus tarkentuu ennen toteutuksen alkua.
Opintojaksolla työskennellään sekä itsenäisesti että tiimissä.
Opintojaksolla opiskelijatiimit tuottavat artikkelin ja videon. Tiimin työ esitellään virtuaaliseminaarissa ennen opintojakson päättymistä.

Opettaja(t): Anja Mertanen
Email: anja.mertanen@laurea.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@laurea.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 01.12.2019
Ajankohta: 13.02.2020 - 31.05.2020