Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 2 (B1)

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kieliopinnot, Kulttuuri, Suomi toisena kielenä (B1), Tekniikan ja liikenteen ala, Tekniikka

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan työelämän toimeksiantoihin opiskelijan valitsemalla tekniikan alalla. Samalla harjoitellaan ammatillista ongelmanratkaisua ja toimeksiantojen ratkaisemisessa tarvittavaa suomen kieltä. Lisäksi tutustutaan korkeakoulun tutkinto-opetukseen opiskelijan valitsemalla alalla. Opintojaksolla perehdytään myös tekniikan alan ammattilehtiin ja -kirjallisuuteen, erilaisiin tilastoihin sekä teknologisiin innovaatioihin. Suomen kielen opinnoissa keskitytään em. aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja olennaisiin kielen rakenteisiin. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita. Tekstien ymmärtämisessä edetään yleistajuisista teksteistä vaativampiin teksteihin ja harjoitellaan niiden selostamista sekä suullisesti että kirjallisesti. Lisäksi harjoitellaan matemaattisissa tehtävissä ja ongelmanratkaisussa tarvittavaa kieltä. Opintojaksolla vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa.

VKO 10: Ammattilehtiä ja ammattikirjallisuutta
VKOT 11-14: Työelämän toimeksiantoja
VKOT 15-16: Taulukoita, tilastoja ja diagrammeja
VKOT 17-18: Teknologisia innovaatioita

Tavoitteet

Opiskelija laajentaa tekniikan alan ja sen käsitteiden tuntemusta. Opiskelija ymmärtää tekniikan alan tekstejä ja osaa myös itse laatia lyhyitä ammatillisiin konteksteihin liittyviä tekstejä ja suullisia esityksiä. Opiskelija osaa sanallistaa ongelmia ja niiden ratkaisuja. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.–B1.2.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja alan tuntemuksen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, ja opiskelijaa ohjataan tutustumaan alan korkeakouluopintoihin ja työelämään esim. luento- tai oppituntivierailujen sekä työelämän toimeksiantojen kautta. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu pääasiassa pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti eri tekniikan alojen suomen kieleen. Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.
Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.
Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.

Työmäärän mitoitus:

opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

TEEMA 1, vko 10,
Ammattilehtiä ja ammattikirjallisuutta

Yhteensä n. 15 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
– Kielioppitehtävä: transitiivi- ja intransitiiviverbit
– Tutustuminen ammattikirjallisuuteen
– Suullinen esitys ammattikirjallisuudesta

TEEMA 2, vkot 11-14,
Työelämän toimeksiantoja

Yhteensä n. 60 h, joista verkkotapaamisia n. 20 h
– Tutustuminen työelämän toimeksiantoihin
– Esitys toimeksiantotapauksesta
– Kielioppitehtäviä (verbaalisubstantiivi, partisiippimuodot, perusmuodot)
– Keskustelu työelämän toimeksiannoista
– Ongelmanratkaisutehtäviä hankinnan määrittelystä
– Kirjoitustehtävä: hankinnan kuvaus
– Keskustelu hankinnan kuvauksista ja määrittelystä
– Oppimispäiväkirja

TEEMA 3, vkot 15-16,
Taulukoita, tilastoja ja diagrammeja

Yhteensä n. 30 h, joista verkkotapaamisia n. 10 h
– Esittäytymistehtävä: lukusanat
– Kielioppitehtäviä lukusanojen taivutuksesta
– Tiedonhankinta: tilastot
– Kirjoitustehtävä ja esitys: muutoksen kuvaaminen
– Oppimispäiväkirja

TEEMA 4, vkot 17-18,
Teknologisia innovaatioita

Yhteensä n. 30 h, joista verkkotapaamisia n. 10 h
– Raportti luentovierailuista
– Tekstinymmärtämistehtävä: innovaatiot
– Blogipostaus ja esitys innovaatiosta
– Tekstinymmärtämistehtävä: pitchaus
– Pitchaus-video innovaatiosta

Arviointi: 

H-5

Arvioitavat tehtävät:
VKO 10: Kielioppitehtävä transitiivi- ja intransitiiviverbeistä; Suullinen esitys ammattikirjallisuudesta.
VKOT 11-14: Kielioppitehtävä verbaalisubstantiivista; Esitys toimeksiantotapauksesta; Kielioppitehtävä partisiippimuodoista; Keskustelu työelämän toimeksiannoista; Kirjoitustehtävä hankinnan kuvauksesta; Keskustelu hankinnan kuvauksista ja määrittelystä
VKOT 15-16: Esitys taulukosta, tilastosta tai diagrammista
VKOT 17-18: Raportti luentovierailuista; Esitys innovaatiosta; Pitchaus-video

Numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0-2. HUOM. Raportti luentovierailuista, opettaja-arviointi asteikolla 0-4.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan yleensä asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
• 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 26 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–9 p = 0;
10–12 p = 1;
13–15 p = 2;
16–18 p = 3;
19–22 p = 4;
23–26 p = 5;

Aikaisemmat opinnot: 

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Opettaja(t): Tiina Hirard (suomen kielen opettaja), Riikka Sandberg (suomen kielen opettaja), Tiina Ferm (ICT-alan opettaja)
Email: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Opintojakson ilmoittautumiskiintiö on 9 opiskelijaa. Opintojaksolle hyvksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen: 02.01.2020 - 17.02.2020
Ajankohta: 02.03.2020 - 30.04.2020