Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 3 (B2)

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Kulttuuri, Suomi toisena kielenä (B2), Tekniikan ja liikenteen ala, Tekniikka

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla laajennetaan alan tekstilajien tuntemusta, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja harjoitellaan esiintymistaitoja. Opintojaksolla kehitetään lähdekriittisyyttä ja argumentointitaitoa sekä opitaan analysoimaan, yhdistämään ja tiivistämään tietoa eri lähteistä. Opintojaksolla vahvistetaan ammatillisen sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa. Opintojaksolla tutustutaan korkeakouluopiskelussa tärkeisiin tekstilajeihin kuten tieteellisiin artikkeleihin ja opinnäytetöihin. Samalla harjoitellaan tiedonhakua, lähdekriittisyyttä, argumentointia sekä tiedon analysoimista, yhdistämistä ja tiivistämistä eri lähteistä. Lisäksi tutustutaan aikaisempaan tekniikan alan valintakoemateriaaliin ja työsuhdeasioihin Suomessa sekä opitaan sanoittamaan omaa osaamista. Suomen kielen opinnoissa keskitytään opintojakson aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja aikaisempaa vaativampiin kielen rakenteisiin. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita.

Tavoitteet:

Opiskelija syventää tekniikan alan ja käsitteiden tuntemustaan sekä suomen kielen taitojaan niin, että hän pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen tekniikan alan korkeakouluopinnoissa. Hän osaa hakea tietoa sekä tuottaa selkeää ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä alaan liittyvistä aiheista. Opiskelija tietää valintamenettelyn alan tutkinto-opintoihin. Opiskelija osaa kertoa omasta osaamisestaan. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Ajoitus:
VKO 19: Kansainvälinen ilmastopolitiikka
VKOT 20-21: Tieteellisiä artikkeleita
VKOT 22-23: Alan opinnäytetöitä
VKO 24: Oman osaamisen sanoittaminen
VKO 25: Työssä Suomessa
VKO 26: Kohti tulevaisuutta

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opetus toteutuu integroidusti niin, että kielitaidon ja alan tuntemuksen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, ja opiskelijaa ohjataan tutustumaan alaan esim. tutkimuksen ja raporttien kautta. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu pääasiassa pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti eri tekniikan alojen suomen kieleen.

Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.
Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.
Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1.2.

Oppimistehtävät:

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

TEEMA 1, vko 19,
Kansainvälinen ilmastopolitiikka

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
– Tekstinymmärtäminen: ilmastosopimukset ja -sitoumukset
– Tekstinymmärtämis- ja kirjoitustehtävä: EU:n ilmastopolitiikka
– Keskustelutehtävä ilmastopolitiikasta
– Kielioppitehtävä: -miseksi, -malla

TEEMA 2, vkot 20-21,
Tieteellisiä artikkeleita

Yhteensä n. 35 h, joista verkkotapaamisia n. 10 h
– Tekstinymmärtämistehtävä: tieteellinen artikkeli
– Tutkimusanalyysi
– Posteriesitys tutkimuksesta
– Monivalintatehtävä artikkeliaiheesta
– Kielioppitehtävä: temporaalinen lauseenvastike
– Esitys tutkimusideasta

TEEMA 3, vkot 22-23,
Alan opinnäytetöitä

Yhteensä n. 35 h, joista verkkotapaamisia n. 10 h
– Tutustuminen opinnäytetyön prosessiin
– Opinnäytetöiden tutkimusanalyysejä
– Esitys opinnäytetyöstä
– Oppimispäiväkirja
– Kielioppitehtävä konjunktioista
– Essee tiedon luotettavuudesta

TEEMA 4, vko 24,
Oman osaamisen sanoittaminen

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
– SWOT-analyysi omasta osaamisesta ja jatkopolusta
– Visuaalinen CV / video-CV

TEEMA 5, vko 25,
Työssä Suomessa

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
– Kirjoitustehtävä: työelämä Suomessa
– Käsitteiden määrittely
– Referaatti uutisesta

TEEMA 6, vko 26,
Kohti tulevaisuutta

Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h
– Kielioppikertaus
– Harjoitusvalintakoe

Arviointi: 

H-5

Arvioitavat tehtävät:
VKO 19: Keskustelu ilmastopolitiikasta; Kielioppitehtävä: -miseksi, -malla
VKOT 20-21: Tutkimusanalyysi; Posteriesitys tutkimuksesta; Kielioppitehtävä temporaalisesta lauseenvastikkeesta
VKOT 22-23: Esitys opinnäytetyöstä; Essee tiedon luotettavuudesta
VKO 24: Visuaalinen CV / video-CV
VKO 25: Referaatti uutisesta

Numeerisesti arvioitavissa tehtävissä opettaja-arviointi asteikolla 0-2. HUOM. Essee tiedon luotettavuudesta, opettaja-arviointi asteikolla 0-4.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. edellä), jotka arvioidaan yleensä asteikolla 0–2.

• 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
• 1: hyväksytty – tehtävä on tehty ohjeiden mukaan ja se on kielellisesti ymmärrettävä
• 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 20 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

0–7 p = 0;
8–9 p = 1;
10–11 p = 2;
12–14 p = 3;
15–17 p = 4;
18–20 p = 5;

Aikaisemmat opinnot: 

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.2.

Opettaja(t): Tiina Hirard (suomen kielen opettaja), Riikka Sandberg (suomen kielen opettaja), Tiina Ferm (ICT-alan opettaja)
Email: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Opintojakson ilmoittautumiskiintiö on 9 opiskelijaa. Opintojaksolle hyvksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen: 02.01.2020 - 20.04.2020
Ajankohta: 04.05.2020 - 26.06.2020