Tekninen piirustus ja CAD 1

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa tulkita ja käyttää teknisen piirustuksen standardimenetelmiä, -merkintöjä ja -mittakaavoja, osaa teknisen piirustuksen kuvausmenetelmät ja kykenee tuottamaan suunniteltavasta kohteesta tarvittavat projektiot, tuntee koneenpiirustuksen keskeiset mitoitusperiaatteet ja osaa laatia näitä käyttäen koneenosien valmistuspiirustuksia sekä kokoonpanokuvia, osaa käyttää tietokoneavusteista 3D-suunnittelujärjestelmää yksinkertaisten mallien tekemiseen ja laatia sen avulla standardien mukaisia teknisiä dokumentteja.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Työskentely tapahtuu itsenäisesti Moodle-ympäristössä.

Arviointi: 

Numeroarviointi 1-5

Aikaisemmat opinnot: Aikaisempi opintoja teknisestä piirustuksesta ei tarvita. Kurssi painottuu koneenosien mallinnukseen ja piirustusten laatimiseen.
Opettaja(t): Jarkko Pakkanen
Email: jarkko.pakkanen@seamk.fi, 0408300486
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 18.08.2019
TÄYNNÄ