Tekniset kierrot – metallien kestävä käyttö ja kierrättäminen

-
4 OP

Tekniikan ja liikenteen ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija
•hallitsee perusteet metallien tuotannosta sekä osaa kuvata perusperiaatteet kaivos- ja metallien valmistusteollisuuden kierroista
•ymmärtää ympäristönsuojelun eettisen ja lainsäädännöllisen merkityksen osana metallien tuotantoketjua
•osaa kuvata metallituotteiden kestävän käytön ja kierrättämisen periaatteet sekä hallitsee elinkaarianalyysin perusperiaatteet
•osaa perusteet metallituotteiden valmistuksen sivuvirroista ja hävikistä
•tunnistaa metalliteollisuuden taloudellisen ohjauksen ja lainsäädännön merkityksen
•tunnistaa elektroniikkaromun potentiaaliset mahdollisuudet
•osaa kuvata, miten elektroniikan kierrätys toimii ja mitkä ovat sen haasteet
•osaa ideoida uusia elektroniikkaromun hyödyntämismahdollisuuksia EU:n kierrätysideologian pohjalta
•ymmärtää analysoinnin merkityksen sekä osaa arvioida erilaisia metallien analysointiin käytettäviä menetelmiä
•ymmärtää oikeaoppisen näytteenoton merkityksen analyysin kannalta, hallitsee näytteen käsittelyn sekä osaa toimia turvallisesti laboratoriossa.

Sisältö:
•Johdanto metallien kiertotalouteen
•Kiertotalous kaivosteollisuudessa
•Kiertotalous metallien valmistusteollisuudessa
•Metallien käyttö ja kierrätys
•Metallituotteiden elinkaariarviointi, sivuvirrat ja hävikki
•Metalliteollisuuden taloudellinen ohjaus ja lainsäädäntö
•Nykyisen kierrätysprosessin kuvaus: romun keräys, kemiallinen ja mekaaninen erottelu sekä materiaalien uudelleenkäyttö
•Elektroniikkaromun kierrätys
•Elektroniikkaromun hyödyntämismahdollisuudet
•EU:n kierrätysideologia
•Miksi analysoidaan?
•Näytematriisi ja näytteen käsittely
•Analysointimenetelmät
•Työturvallisuus

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Averko
Email: averko@centria.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 13.01.2019
Ajankohta: 30.01.2019 - 10.04.2019
TÄYNNÄ