Tekniset kierrot – metallien kestävä käyttö ja kierrättäminen

-
4 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija:
– hallitsee perusteet metallien tuotannosta sekä osaa kuvata perusperiaatteet kaivos- ja metallien valmistusteollisuuden kierroista
– ymmärtää ympäristönsuojelun eettisen ja lainsäädännöllisen merkityksen osana metallien tuotantoketjua
– osaa kuvata metallituotteiden kestävän käytön ja kierrättämisen periaatteet sekä hallitsee elinkaarianalyysin perusperiaatteet
– osaa perusteet metallituotteiden valmistuksen sivuvirroista ja hävikistä
– tunnistaa metalliteollisuuden taloudellisen ohjauksen ja lainsäädännön merkityksen
– tunnistaa elektroniikkaromun potentiaaliset mahdollisuudet
– osaa kuvata, miten elektroniikan kierrätys toimii ja mitkä ovat sen haasteet
– osaa ideoida uusia elektroniikkaromun hyödyntämismahdollisuuksia EU:n kierrätysideologian pohjalta
– ymmärtää analysoinnin merkityksen sekä osaa arvioida erilaisia metallien analysointiin käytettäviä menetelmiä
– ymmärtää oikeaoppisen näytteenoton merkityksen analyysin kannalta, hallitsee näytteen käsittelyn sekä osaa toimia turvallisesti laboratoriossa.

Sisältö:
– Johdanto metallien kiertotalouteen
– Kiertotalous kaivosteollisuudessa
– Kiertotalous metallien valmistusteollisuudessa
– Metallien käyttö ja kierrätys
– Metallituotteiden elinkaariarviointi, sivuvirrat ja hävikki
– Metalliteollisuuden taloudellinen ohjaus ja lainsäädäntö
– Nykyisen kierrätysprosessin kuvaus: romun keräys, kemiallinen ja mekaaninen erottelu sekä materiaalien uudelleenkäyttö
– Elektroniikkaromun kierrätys
– Elektroniikkaromun hyödyntämismahdollisuudet
– EU:n kierrätysideologia
– Miksi analysoidaan?
– Näytematriisi ja näytteen käsittely
– Analysointimenetelmät
– Työturvallisuus

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
0-5
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 11.12.2019