Termodynamiikka ja virtaukset

-
4 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:

Opiskelija osaa
– pelkistää lämpöön ja fluideihin sekä niiden virtauksiin liittyvät ilmiöt suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi ja tuottaa laskennallisia ennusteita suureyhtälöiden avulla halutuille suureille
– esittää ongelmiin perustellun ratkaisun teknis-luonnontieteellisistä lähtökohdista
– kuvata järjestelmää tilansuureiden ja niiden välisten lainalaisuuksien avulla
– arvioida termodynaamisen systeemin tilaa laskennallisesti

Opiskelija tietää
– lämmön, fluidien ja niiden virtausten merkityksen koneiden ja laitteiden toiminnassa

Sisältö:
Lämpöenergia ja lämmönsiirto, lämpölaajeneminen, lämpöjännitys, termodynamiikka, tilasuureet ja tilanmuutokset, kiertoprosessit, lämpöpumput, ilman kosteus, fluidien mekaniikka.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Asynkroninen 100% verkkototeutus. Kesto noin 8 viikkoa. Viikkotasolla aikataulutettu, mutta viikon sisällä voit itse valita opiskeluajankohtasi. Lyhyet videoluennot, verkkokeskustelut, videodemonstraatiot, itsenäiset laskuharjoitukset, kotitehtävät, viikkokokeet, yhteistoiminnallinen oppiminen, loppukoe verkossa. Osaamista näytetään viikoittain viikkokokeella tai mittaustehtävällä sekä lopuksi loppukokeella verkossa.
Arviointi: 
Numeroarvio 0-5
Aikaisemmat opinnot: Mekaniikka tai vastaavat tiedot
Opettaja(t): Sami Suhonen
Email: sami.suhonen@tuni.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline.tamk@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 11.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 17.11.2019