Toiminnalliset menetelmät lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija voi toteuttaa itsenäisesti Toimiva lapsi ja perhe -työhön kuuluvaa Lapset puheeksi –keskustelua. Kyseisen menetelmän tarkoituksena on turvata lapsen suotuisalle kehitykselle tarvittava tuki kodissa ja muissa kehitysympäristöissä, kun lapsen elämäntilanteessa tai –olosuhteissa on lapsen hyvinvointia haastavia tekijöitä. Opintojakso sisältää teoria- ja menetelmäopetuksen sekä menetelmäohjauksen ja tuen menetelmien toteuttamiseksi osana käytännön työtä.

Sopii kaikille, jotka työskentelevät lasten ja heidän perheiden kanssa.

Tavoitteet: Sisältö
• perhehoitotyön teoria käytännön töissä
• yhteistyö- ja verkosto-osaaminen
• perhedynamiikan tukeminen ja arvioiminen
• Lapset puheeksi-menetelmä eri toimintaympäristöissä
• vaikuttavuus, hyvät käytännöt, näyttöön perustuvat perhekeskeisen työn
toiminnalliset menetelmät ja niiden käyttäminen

Tarkennetut tavoitteet ovat:
• osaa soveltaa Lapset puheeksi- menetelmää erilaisissa toimintaympäristöissä, kulttuureissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa
• kehittää uudenlaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä menetelmiä perhekeskeiseen työhön
• osaa käyttää työmenetelminä voimavara- ja ratkaisukeskeisiä sekä vertaistukeen perustuvia menetelmiä
• osaa käyttää ja soveltaa toiminnallisia menetelmiä tavoitteellisesti sekä terapeuttisesti
• osaa toiminnallista menetelmää käyttäen arvioida lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä vahvistaa perheen voimavaroja näyttöön perustuen
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

– Ajoitus: 3.6.-31.7.2019
– Aloitusinfo ja –luento Moodlen Collaborate-etäopiskelutilassa
– Lapset Puheeksi- haastattelut tehdään joko pareina tai yksilötyönä
– Kirjallinen raportti
– Kesäopinnoissa vertaisarviointi Moodle-alustalla.
Tarkempi lukujärjestys julkaistaan 1.4. täällä ( Linkki)

Arviointi: 

Numeerinen, 1-5.

Aikaisemmat opinnot: Sopii kaikille, jotka työskentelevät lasten ja heidän perheiden kanssa
Opettaja(t): Inga Klen
Email: inga.klen@diak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoin@diak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 29.04.2019
Ajankohta: 27.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ