Tuotekehitysprosessin sumea alku – asiakastarpeesta konseptiin

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tuotteen ja palvelun soveltuvuus asiakkaalle on ratkaiseva tekijä liiketoiminnan onnistumisessa. Tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa tehdään valinnat, jotka vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen ja myös jatkossa asiakassuhteen pysyvyyteen. Luonnosteluvaiheen onnistuminen vaikuttaa myös merkittävästi tuotekehitystoiminnan tulokseen. Opintojakso perehdyttää opiskelijat tuotekehitysprosessin alkupäähän, asiakastarpeen tunnistamiseen, tuotteen spesifiointiin sekä luovaan työhön.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Yleiskatsaus tuotekehitysprosessiin
- Tuotestrategian perusteet, tuoteohjelman laatiminen
- Asiakkaan äänen (VoC, the Voice of the Customer) merkitys tuotekehitystoiminnan kannalta
- Asiakassegmenttien tunnistaminen ja tarpeen kartoittaminen
- Kilpailutilanteen kartoittaminen
- Tuotteen ominaisuuksien spesifiointi
- Luovan työn tekniikat ja konseptointi
- Konseptien evaluointi ja priorisointi
- Harjoitustyö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa hyödynnettävät menetelmät ja työkalut, osaa toteuttaa asiakastarve- ja kilpailija-analyysin, tuotteen spesifioinnin asiakastarpeiden pohjalta sekä luonnosteluvaiheessa käytettävät konseptoinnin menetelmät ja työkalut.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Esa Hietikko
Email: esa.hietikko@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ