Tutki, kehitä, raportoi

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Suorita tämä opintojakso ennen oman alasi syventäviä opintoja tai opinnäytetyöprosessin alkua. Opintojakso soveltuu kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille alasta riippumatta. Opintojakso antaa perustiedot tutkimusmenetelmistä.
Opintojaksolla perehdytään seuraaviin asioihin:
Mikä on opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämisprosessi ja sen vaiheet?
Millaista on tutkiva kirjoittaminen?
Miten lähteitä käytetään?
Mitä tarkoittaa tutkimusetiikka ja tki-prosessin luotettavuus?
Mitä ovat tilastolliset käsitteet?
Miten käytetään tietoteknisiä välineitä tutkimustyössä?
Miten hankitaan tilastollinen aineisto ja miten sitä analysoidaan?
Mitä tarkoittaa laadullinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät laadulliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: case-tutkimus, havainnointi, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, kuva-analyysi, tulevaisuudentutkimus)?
Mitä tarkoittaa prosessuaalinen lähestymistapa?
Millaisia ovat yleisimmät prosessuaaliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: toimintatutkimuksen syklimalli ja käyttäjälähtöiset/osallistavat menetelmät, kuten palvelumuotoilun menetelmät)?
Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuasi
– omaksut analyyttisen, kriittisen, tutkivan ja reflektoivan työskentelyotteen tutkimus- ja kehittämistyössä
– osaat toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet: aiheen valinta, suunnittelu, tiedonhaku ja tietoperustan luominen ja lähteiden tarkoituksenmukainen käyttö, toteutus, suullinen ja kirjallinen raportointi, arviointi, julkaisu
– tunnet erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä laadullisen, määrällisen ja prosessuaalisen lähestymistavan kannalta
– osaat käyttää sekä laadullista, määrällistä että prosessuaalista lähestymistapaa omassa työssäsi
– harjoittelet tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja eettisten periaatteiden toteuttamista

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

eKampus-kurssilla työskentely tapahtuu kokonaan verkossa Moodlen ohjeen ja aikataulun mukaan.
Raportoi 1 op, 27 h
Tutki a. kvalitatiivisesti, 1 op, 27 h
Tutki b. kvantitatiivisesti, 1 op, 27 h
Kehitä a. prosessuaalisesti, 1 op, 27 h
Kehitä b. TKI-raportti, 1op, 27 h

Arviointi: 

Kurssi on hyväksytty tai hylätty. Kurssin osatehtävät arvoidaan, kuten Moodlessa kerrotaan.

Opettaja(t): Marko Raitanen
Email: marko.raitanen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ