Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 1: avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

-
1 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan mahdollisuuksia sekä oman tutkimus- ja kehittämistoimintansa että laajasti koko yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija hallitsee avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa suunnitella avoimiin toimintamalleihin perustuvan tutkimus- ja kehittämisprosessin. Opiskelija kykenee löytämään avoimia julkaisuja ja aineistoja, käyttämään niitä vastuullisesti ja tuottamaan itse avoimia aineistoja.

Opintojakso koostuu sisältöalueista, jotka perehdyttävät avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteisiin. Opintojaksolla tutustutaan avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtiin, tavoitteisiin, toimintamalleihin sekä eettisiin ja lainsäädännöllisiin edellytyksiin. Opiskelija perehtyy avoimen tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheisiin ja menetelmiin, avoimen julkaisemisen käytäntöihin sekä avoimien aineistojen käyttämiseen ja tuottamiseen.

Opintojakso on osa Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 1–5 -kokonaisuutta, joka on tuotettu yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa. Opintokokonaisuuden jaksot 1-3 ja 5 ovat suoritettavissa syksyllä 2019, opintojakso 4 tulee tarjontaan keväällä 2020. Opintojakso on suunnattu ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville, myös amk-tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintojakson sekä em. muut osat CampusOnline -tarjonnasta.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssi suoritetaan itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi on jaettu osioihin, joista seuraavaan pääsee siirtymään, kun osoittaa hallitsevansa edellisen osion riittävän hyvin. Tämä todistetaan läpäisemällä osiokohtainen Moodletesti. Lopullista arvosanaa varten on lisäksi erillinen Moodlessa suoritettava tentti, joka arvioidaan hyväksytty / hylätty.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Aikaisempia opintoja ei vaadita.
Opettaja(t): Seliina Päällysaho, Jaana Latvanen
Email: seliina.paallysaho@seamk.fi, jaana.latvanen@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 31.12.2019