Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2: Tutkimusetiikka

-
1 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tutkimusetiikka-opintojakso koostuu sisältöalueista, jotka perehdyttävät tutkimusetiikkaan, hyvään tieteelliseen käytäntöön sekä ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiin suosituksiin. Opintojaksolla perehdytään tutkimusetiikan perusteisiin, hyvään tieteelliseen käytäntöön, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiin suosituksiin, etiikkaan tutkimuksen suunnittelussa, tutkimuksen toteuttamisessa ja tulosten jakamisessa sekä sensitiivisten aineistojen anonymisointiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja vastuut ja osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöprosessissa. Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa tutkimuksen eettiset peruspilarit, jotka ovat: (1) tutkittavan kunnioitus ja vahingoittamisen välttäminen, (2) vapaaehtoinen tietoon perustuva suostumus, (3) anonymiteetti ja tietosuoja, (4) lähdekritiikki ja viittaustekniikat.

Opintojakso on osa Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 1–5 -kokonaisuutta, joka on tuotettu yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa. Opintojakso on suunnattu ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville, mutta myös amk-tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintojakson sekä em. muut osat Campus online -tarjonnasta.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kurssi suoritetaan itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi on jaettu osioihin, joista seuraavaan pääsee siirtymään, kun osoittaa hallitsevansa edellisen osion riittävän hyvin. Tämä todistetaan läpäisemällä osiokohtainen Moodle-testi. Lopullista arvosanaa varten on lisäksi erillinen Moodlessa suoritettava tentti, joka arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Arviointi: 

Hyväksytty / Hylätty

Opettaja(t): Tarja Kupiainen, Kari Tiainen
Email: tarja.kupiainen@karelia.fi, kari.tiainen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 31.12.2019