Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5: Aineistojen avaaminen ja avoin julkaiseminen

-
1 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa löytää, tuottaa, hallita ja hyödyntää tutkimusdataa vastuullisesti sekä hahmottaa avoimen ammatillisen ja tieteellisen julkaisemisen kentän ja toimintatavat sekä eri toimijoiden roolit. Opiskelija arvioi lähteiden merkitystä ja analysoi erilaisten aineistojen hyödyllisyyttä.

Sisältö:
1. Tutkimusaineistojen hallinta
2. Aineistojen avaaminen
3. Tulosten julkistaminen ja julkaiseminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkototeutus opintojakson toteutusaikana. Ei sisällä lähi- tai verkkotapaamisia. Opetusmenetelmät: Monimuotoiset verkkomenetelmät ja itsenäinen opiskelu. Oppimistehtävät tehdään verkko-opiskeluna, annetun aikataulun mukaisesti. Toteutetaan LAMKin Moodle -alustalla, muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat saavat kirjautumisohjeet ennen opintojakson alkua.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty. Arvioinnin perustana on kaikkien tehtävien hyväksytty suorittaminen annetun aikataulun mukaan.
Muuta infoa: Opintojakso on osa Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 1–5 -kokonaisuutta, joka on tuotettu yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa. Opintokokonaisuuden jaksot 1-3 ja 5 ovat suoritettavissa syksyllä 2019, opintojakso 4 tulee tarjontaan keväällä 2020. Opintojakso on suunnattu ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville, myös amk-tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintojakson sekä em. muut osat Campus online -tarjonnasta.
Opettaja(t): Riikka Sinisalo, Johanna Kiviluoto
Email: riikka.sinisalo@lamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@lamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 04.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 31.12.2019