Tutkimusmenetelmät

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson kuvaus: Keskeisiä sisältöjä ovat kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen ominaispiirteet ja menetelmät, kuten sisällönanalyysi, diskurssianalyysi yms. ja niiden soveltaminen. Kurssilla tutstutaan tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteisiin, tieteelliseen ajatteluun sekä tutkimuksen etiikkaan. Opiskelija hallitsee keskeiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa valitsemaansa menetelmää omassa opinnäytetyössään. Opiskelija kykenee kriittiseen tieteelliseen ajatteluun ja hallitsee keskeiset analyysimenetelmät.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opetus

Arviointi: 

1 – 5

Opettaja(t): Ari Haasio
Email: ari.haasio@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 04.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ