Tutkimusviestintä

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on tarkoitettu YAMK-opiskelijoille. Tutkimusviestinnän opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti YAMK-opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– osaa viestiä hyvien tutkimusviestintäkäytänteiden mukaisesti ja loogisesti argumentoiden
– osaa noudattaa tutkimusviestinnän eettisiä periaatteita
– osaa arvioida hyvien tutkimusviestintäkäytänteiden toteutumista toisten teksteissä
– osaa arvioida omaa tutkimusviestintätaitoaan.

Sisältö:
Opinnäytetyö tekstilajina: muodolliset ja funktionaaliset osat, otsikointi ja tyyli.
Tutkimusetiikka, lähdekritiikki ja lähdemerkintöjen yleiset periaatteet.
Referointi, referoiva kieli.
Oma ääni opinnäytetyössä, metateksti ja argumentointi.
Tutkimustekstin tyyli ja kieli.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
0-5
Aikaisemmat opinnot: Hyväksytty vähintään alemman korkeakoulututkinnon opinnäytetyö.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 11.12.2019