Tutkiva kehittäminen

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
– Opiskelija tunnistaa tiedonintressien merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.
– Opiskelija ymmärtää tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eron.
– Hän osaa hyödyntää tutkimuksellista otetta työelämän toimintatapojen uudistamisessa.
– Opiskelija kykenee arvioimaan tutkimustietoa ja käyttämiään lähteitä.
– Hän osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja arvioida valitsemiaan menetelmiä ja -prosessia.
– Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Sisältö:
– Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja viitekehykset
– Tutkivan kehittämisen metodologia
– Tutkivan kehittämisen vaiheet
– Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
– Arviointi osana tutkivaa kehittämistä
– Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

Työskentelytavat ja aikataulutus: Ohjattu opiskelu tai itseopiskelu, Verkkotentti, webinaarit, verkkokeskustelu, itsenäisiä ja ryhmäoppimistehtäviä
Arviointi: 
1(Välttävä) - 5 (Erinomainen)
Muuta infoa: Webinaarit: 25.9. R1 15-17 ja R2 17-19, 6.11. R1 14-16 ja R2 16-18
Aikaisemmat opinnot: Opiskelijalla on EQF/NQF6 (alempi korkeakoulututkinto) tai vastaavan tason osaaminen tutkimus- ja kehittämistyössä. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
Opettaja(t): Sirpa Tuomi
Email: sirpa.tuomi@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 04.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 24.11.2019