Työhyvinvointia opiskelijan työuralle

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Oma hyvinvointi on perusta opiskelujen sujumiselle ja työssäjaksamiselle. Tällä opintojaksolla opiskelet keinoja edistää ja johtaa omaa hyvinvointiasi. Opiskelet myös työhyvinvoinnin ja työn suunnittelun periaatteita ja vastuita. Opintojakson aikana teet oman työhyvinvoinnin suunnitelman, tutustut ammattialasi ergonomiaan sekä työn ja työelämän haasteisiin ja odotuksiin. Nämä kolme tehtävää voit toteuttaa esimerkiksi esseen ja/tai videon muodossa.

Tavoitteet: Opiskelija tietää työhyvinvoinnin osatekijät, tunnistaa oman ammattialan ergonomiset periaatteet ja mahdolliset kuormitustekijät. Hän tuntee työhyvinvointia ohjaavan lainsäädännön ja työpaikalla toimivien asiantuntijoiden ja henkilöstön roolit työhyvinvoinnin kehittämisessä. Opiskelijalla on tietoa ja keinoja ylläpitää omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja johtaa työtään opiskeluaikana ja työelämässä. Opiskelija ymmärtää opiskelusta työelämään siirtymisen vaatimuksia.

Opintojakson sisältö:
Työhyvinvoinnin ja ergonomian eri osa-alueet ja lainsäädäntö. Työn fyysinen ja psyykkinen kuormitus ja työstä palautuminen. Oman ja työyhteisön työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen. Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet. Siirtyminen työelämään, työelämän vaatimukset ja rakenteet.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Työskentely tapahtuu itsenäisesti verkossa

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: Kokemus työyhteisön jäsenenä olemisesta työntekijänä tai harjoittelussa.
Opettaja(t): Anja Tanttu
Email: anja.tanttu@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 28.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 18.06.2019
TÄYNNÄ