Urasuunnittelu

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ammatillisen minäkuvan muodostamisen perustan, osaa käyttää menetelmiä, joilla tunnistetaan, vahvistetaan ja hyödynnetään omia vahvuuksia ja tavoitteita. Opiskelija osaa tarkastella oppimista elämänmittaisena projektina ja hän ymmärtää valintojen merkityksen elämässä. Opiskelija osaa tunnistaa ryhmän jäsenten välistä viestintää ja erilaisten opiskelutaustojen ja ”oppimispolkujen” merkitystä ja niiden antamia mahdollisuuksia työelämässä. Opiskelija osaa etsiä tietoa oman alansa työ- ja jatko-opiskelumahdollisuuksista, erilaisista uravaihtoehdoista, kansainvälisestä työnhausta, yrittäjyydestä sekä työhyvinvointiin liittyvistä keskeisistä asioista. Hän osaa myös hyödyntää etsimäänsä tietoa. Opiskelija osaa työnhaun menetelmiä ja käyttää portfoliota työnhaun välineenä. Opiskelija ymmärtää tutkinnon merkityksen urakehityksessä. Opiskelija ymmärtää tiimi- ja projektityöskentelyn periaatteet ja osaa kehittää omia taitojaan niissä.

Opintojakson oppimateriaali koostuu neljästä osiosta
1. Koulutus
2. Työnhaku
3. Tiimi- ja projektityöskentely
4. Työhyvinvointi

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

”Hyväksytty/hylätty.
Arviointiin vaikuttaa aktiivisuus, osallistuminen keskusteluihin sekä palautettavat pohdintatehtävät.”

Aikaisemmat opinnot: Opintojakso sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan omaa osaamistaan, työelämää ja työelämässä tarvittavia taitoja. Opintojaksolla ei vaadita edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 21.08.2019