Valkuaiskasvit

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija on selvillä tärkeimpien valkuaiskasvien kehitysvaiheista sekä viljelytekniikasta ja tuntee sadon laatuun ja määrään vaikuttavat tekijät. Hän tuntee valkuaiskasvien sadon korjuussa, käsittelyssä ja jalostuksessa käytettävät koneet ja laitteet. Hän ymmärtää valkuaiskasvien merkityksen osana tilan viljelysuunnitelmaa taloudelliset ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat huomioiden. Hän osaa nimetä tärkeimmät laatuanalyysit ja osaa arvioida eri laatutekijöiden merkityksen ravitsemuksen kannalta sekä eläimille että ihmisille.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Aloituswebinaari, alkukirjatentti, itsenäisen tiedonhaun osio, lopputentti
Arviointi: 
Lopputentti (numeroarviointi) ja hyväksytysti suoritettu kirjatentti, verkkotehtävät ja keskustelut.
Muuta infoa: Tämä 5 op. opintojakso on osa laajempaa opintokokonaisuutta Proteiinituotannon uudet vaihtoehdot 15 op.
Aikaisemmat opinnot: Suositellaan aikaisintaan toisen vuoden opiskelijoille
Opettaja(t): Anna Tall
Email: anna.tall@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 28.10.2019 - 28.10.2019