Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

värähtelymuodot ja niiden matemaattinen mallintaminen, aalto- ja äänioppi, sähkömagneettinen säteily, atomin rakenne ja energiatasot, ydinfysiikan perusteet, radioaktiivisuus ja ydinenergia

Tavoitteet: Opiskelija osaa:
- käyttää värähdysliikkeen sekä aalto- ja ääniopin, valon, sekä atomi- ja ydinfysiikan peruslainalaisuuksia ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun
- pelkistää värähdyksiin, erilaisiin aaltoliikkeisiin, atomi- ja ydinfysiikkaan ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvän kysymyksen suureiksi ja niiden välisiksi yhtälöiksi
- ratkaista värähdyksiin, erilaisiin aaltoliikkeisiin, atomi- ja ydinfysiikkaan ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvän kysymyksen teknis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
- perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
- jaotella sähkömagneettisen säteilyn eri osa-alueisiin ja tietää niihin liittyviä tekniikan sovelluksia
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Tarkentuu lähiaikoina

Arviointi: 

Numeroarvio: Arviointi tapahtuu viikkokokeina ja opintojakson loppukokeena. Läpäisyraja on 20/60 pistettä. Kokeen paino on 30 p ja loput 30 pistettä tulee viikkokokeista.

Opettaja(t): Juho Tiili
Email: juho.tiili@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 20.06.2019
TÄYNNÄ