Venäjän verkkokertaus

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan käyttää verbejä preteritissä, preesensissä ja futuurissa, tunnistaa perfektiivisiä ja imperfektiivisiä verbejä, tunnistaa eri sijamuodot ja käyttää sijamuotoja erilaisissa lauseissa.

Sisältö: Seitsemän kielioppiharjoituspakettia. Kieliopin tuntemuksen parantaminen ja kehittäminen, erityisesti venäjän verbien käyttö (preteriti, preesens, futuuri, aspektit) ja sijamuotojen käyttö (yksikkö- ja monikkomuotoiset substantiivit, adjektiivit ja pronominit nominatiivissa, genetiivissä, datiivissa, akkusatiivissa, instrumentaalissa ja prepositionaalissa) kirjallisessa ilmaisussa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely verkossa

Arviointi: 

5-0; Jatkuva arviointi verkkotehtävien perusteella

Aikaisemmat opinnot: Perustiedot venäjän rakenteista.Kurssi Venäjä 4 suoritettuna (8 op) tai vastaavat taidot.
Opettaja(t): Olesia Kullberg
Email: olesia.kullberg@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 07.06.2019
TÄYNNÄ