Viestintätaidot

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa
– toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
– analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
– soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita tehtävissään.
– Viestintätyylin analysointi
– Esiintymistaito ja vuorovaikutus (palvelutilanteissa)
– Ryhmäviestintätaito (keskustelutaito, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, toimintatavat, kokoustekniikka, asiakirjastandardi, pöytäkirjat, muistiot)
– Kirjallisten töiden raportointiohjeet (lähdeviittaustekniikka, referointi, kielenhuolto, mallipohja, Urkund)

Työskentelytavat ja aikataulutus: Suulisen osion suoritus vaatii verkkotapaamisia, osio marraskuussa 2019. Muiden, itsenäisten tehtävien suorituksen voi aikatauluttaa itse.
Arviointi: 
Numeroarvio 1-5. - Tyydyttävä (2-1): Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta. - Hyvä (4-3): Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti. - Kiitettävä (5): Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan, hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta, teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.
Muuta infoa: Opiskelija voi suorittaa kurssin vain kokonaisena 3 opintopisteen kurssina, vaikka suulliselle osiolle on määritelty tietyt suorituskuukaudet.
Aikaisemmat opinnot: Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opettaja(t): Elisa Kannasto
Email: elisa.kannasto@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 31.12.2019