Ympäristölainsäädäntö, osa 1

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opinnot kuuluvat kesäopintoihin ja ne toteutetaan täysin virtuaalisesti Reppu-ympäristössä. Tehtäviä on ympäristölainsäädännön monelta eri alueelta.

Tavoitteet: Opiskelija: 
- tuntee yleiskatsauksen nykyiseen ympäristölainsäädäntöön ja sen historiaan 
- tuntee seuraavat ympäristölainsäädännön alueet: ympäristönsuojelulaki ja ympäristölupajärjestelmä, jätelaki, kemikaalilaki ja REACH / CLP, ympäristörikokset ja niiden seuraukset, vesilaki ja hajajätevesiasetus, maa-aineslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, muinaismuistolaki sekä laki rakennusperinnön suojelusta, luonnonsuojelulaki, metsälaki, maaseudun ympäristötukijärjestelmä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

0

Arviointi: 

1-5

Aikaisemmat opinnot: Edeltävää osaamista ei vaadita.
Opettaja(t): Mervi Pulkkinen
Email: mervi.pulkkinen@lamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@lamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 07.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ