Summer
Course name Survey - Design and Analysis
Course date 20.05.2024 - 16.08.2024
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Sari Korhonen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 18.03.2024 - 05.05.2024
Enrol
Course enrolment info

Survey - Design and Analysis

20.05.2024 - 16.08.2024

Course description

Tule oppimaan kyselyn toteuttamista ja analysointia! Huomaat kuinka helppoa on toteuttaa online-kysely. Opit myös analysoimaan kerättyä aineistoa ja havainnollistamaan tuloksia. Saat tehokkaita työkaluja aineiston monipuoliseen ja kattavaan analysointiin. Tämä opintojakso on erittäin hyödyllinen, jos opinnäytetyöhösi sisältyy kyselytutkimus. Saat erinomaiset pohjataidot aineiston keräämiseen, käsittelyyn ja tulkintaan mille tahansa alalle suuntaudutkaan.

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson suorittanut tai vastaavan osaamisen hankkinut opiskelija osaa:

 • suunnitella, luoda ja toteuttaa kyselytutkimuksen Webropol-ohjelmistolla
 • analysoida kyselytutkimuksen aineiston SPSS-tilasto-ohjelmistolla ja Webropolin raportointityökalun avulla
 • valita tarkoituksenmukaiset analysointimenetelmät ja havainnollistamistavat
 • arvioida tulosten yleistettävyyttä, pätevyyttä ja luotettavuutta
 • tulosten tulkinnan ja raportoinnin

Sisältö

 • määrällisen tutkimuksen vaiheet
 • hyvän kyselylomakkeen perusperiaatteet
 • web-pohjaisen kyselylomakkeen luonti ja tiedon keruu
 • tiedon laadun luokittelu, mitta-asteikot
 • kuviot ja taulukot
 • tunnusluvut
 • ristiintaulukot ja ryhmittäiset erot
 • korrelaatiot ja regressioanalyysi
 • luottamusvälit
 • hypoteesit ja merkitsevyystestaus
 • tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus

Prerequisites

Suositeltavana edeltävyytenä opintojakso Liiketoiminnan analytiikan perusteet tai vastaava osaaminen.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla H – 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1

 • osaa toteuttaa yksinkertaisen kyselytutkimuksen
 • osaa havainnollistaa tuloksia kuvien ja taulukoiden avulla
 • osaa raportoida tulokset

Arvosana 3

 • osaa laatia kyselylomakkeen käyttäen aiheeseen sopivia kysymystyyppejä
 • osaa analysoida tuloksia soveltuvin menetelmin
 • osaa havainnollistaa ja tulkita tuloksia virheettömästi
 • osaa kuvata tulosten luotettavuuteen ja pätevyyteen liittyviä tekijöitä

Arvosana 5

 • osaa laatia tarkoituksenmukaisen kyselylomakkeen ottaen huomioon tulosten tehokkaat analysointimahdollisuudet
 • osaa analysoida ja havainnollistaa tulokset kattavasti ja soveltuvin menetelmin
 • osaa tulkita tulokset sujuvasti
 • osaa arvioida tulosten yleistettävyyttä, pätevyyttä ja luotettavuuttaa monipuolisesti

Course way of working and time table

Opintojaksoon ei sisälly tenttiä, vaan se suoritetaan palauttamalla teemoitetut tehtävät.

 • Tehtävä 1: Webropol-lomake ja saatekirje: lunastat paikkasi opintojaksolla palauttamalla 1. tehtävän aikataulun mukaisesti.
 • Tehtävä 2: Frekvenssitaulukot ja kuvat
 • Tehtävä 3: Tunnusluvut
 • Tehtävä 4: Tilastografiikka
 • Tehtävä 5: Ristiintaulukointi ja erojen merkitsevyys
 • Tehtävä 6: Korrelaatiot ja regressioanalyysi
 • Tehtävä 7: Tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus
 • Tehtävä 8: Raportti omasta aineistosta

Course info

Oppimateriaali

Moodlen materiaalit.

Saaranen, P. 2021. Kyselytutkimuksen analysointi SPSS-ohjelmalla. https://hbcs.fi/.

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (ANA003AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.