Summer
Course name Quantitative Methods for Quality Management
Course date 19.03.2024 - 20.12.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Tiina Mikkola
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 19.03.2024 - 31.05.2024
Enrol

Quantitative Methods for Quality Management

19.03.2024 - 20.12.2024

Course description

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida määrällistä laadunhallintatietoa tilastollisin menetelmin ja esittää saamansa tulokset havainnollisella tavalla. Opiskelija tietää, millaisia tilastollisia menetelmiä voidaan soveltaa laadunvalvonnassa, prosessinohjauksessa ja prosessien kehittämisessä.

Sisältö

  • Tilastoanalyysin perusteita: jakaumien käsittely, todennäköisyyden periaatteet, korrelaatio- ja is regressioanalyysin perusperiaatteet;
  • Tilastoaineiston graafinen esittäminen;
  • Prosessien kyvykkyys ja sen mittaaminen;
  • Tilastollinen prosessinohjaus.

Prerequisites

None.

Assessment criteria

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija on suorittanut opintojakson oppimistehtävät ja osoittanut niissä hallitsevansa opintojakson perussisällön. Soveltamisessa työelämän tilanteisiin ja/tai osaamisen jakamisessa on paljon parannettavaa.

Hyvä (3-4) Opiskelija on suoriutunut opintojakson tehtävistä kokonaisuutena hyvin. Hän on ollut aktiivinen oppija yksilönä ja tiimissä. Opiskelija on osoittanut kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä hankkimansa tiedon ja käytänteiden soveltamiskykyä työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Kiitettävä (5) Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson osiot kiitettävästi. Hän on osoittanut mielenkiintoa ja motivaatiota oppia yksilönä ja tiimissä, ja hän on jakanut osaamistaan toisille. Opiskelija hallitsee opintosisällön ja soveltaa kirjallisuudesta, luennoilta ja muista lähteistä oppimaansa taitavasti työelämää analysoivissa ja kehittävissä tehtävissä.

Hyväksytyn kurssisuorituksen saa, kun jokaisen tehtäväsetin tulos on vähintään 50% setin maksimipisteistä. Jokainen tehtäväsetti on siis suoritettava hyväksytysti.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen kurssin kokonaisarvosana muodostuu tehtäväsettien yhteenlaskettujen maksimipisteiden perusteella. Tehtävien maksimiyhteispisteistä laskettuna alarajat arvosanoille ovat seuraavat:

50% pisteistä: 1 60% pisteistä: 2 70% pisteistä: 3 80% pisteistä: 4 90% pisteistä: 5

Course way of working and time table

Työmuodot

  • Itsenäinen opiskelu
  • Tehtävät

Aika ja paikka

  • Kurssi on itsenäisesti ja omaan tahtiin Moodle-oppimisympäristössä suoritettava verkkokurssi.
  • Itsenäiseen opiskeluun on varattava riittävästi aikaa (5 opinto­pisteen kurssilla opiskelijan laskennallinen työmäärä on 135 tuntia).

Ei tenttiä, kurssi suoritetaan tehtävillä.