Spring
Course name Supporting functional ability in children with neuropsychiatric characteristics
Course date 16.01.2023 - 12.03.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Eveliina Holmgren
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 08.01.2023
Implementation plan
Enrol

Supporting functional ability in children with neuropsychiatric characteristics

16.01.2023 - 12.03.2023

Course description

Tavoitteet:

Opintojaksolla keskitytään autistisen, ADHD- tai Tourette -oireisen lapsen toimintakyvyn mahdollisten esteiden ja mahdollistajien tarkasteluun. Opiskelijan valmiudet kohdata neuropsykiatrinen lapsiasiakas eri ympäristöissä kehittyy. Opiskelija saa välineitä toimintakyvyn tukemiseen suunnittelemalla mm. sopivaa aistiympäristöä, kommunikaatiota sekä struktuuria. Kurssin opetusmenetelmiin kuuluu kokemusasiantuntijan vierailu ja/tai ohjattu tutustumiskäynti neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan elinympäristöön.

Sisältö:

  • toimintakyky ja toimintakyvyn esteet neuropsykiatrisella lapsiasiakkaalla
  • autismikirjo lapsiasiakkaalla
  • tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeus (ADHD ja ADD) lapsiasiakkaalla
  • Touretten syndrooma lapsiasiakkaalla
  • neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan kohtaaminen eri ympäristöissä
  • neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan toimintakyvyn tukeminen eri ympäristöissä
  • tutustuminen neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan elinympäristöön

Prerequisites

Opintojaksolle ilmoittautuvalla on suotavaa olla perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (ainakin autismin kirjo, ADHD, Touretten oireyhtymä), sillä näitä on käsitelty jo opintojaksokokonaisuuden peruskurssilla.

Valinnaisen (Yvok-)opintojakson osalta ei käsitellä opintojaksoon liittyviä AHOT-hakemuksia, mutta joustava pedagoginen ratkaisu on mahdollinen osoittamalla osaaminen opintojakson tentissä.

Mikäli opiskelijalla on erityisen tuen päätös, joka vaikuttaa opintojakson suorittamiseen, tulee opiskelijan olla yhteydessä opintojaksototeutuksen vastuuopettajaan heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Assessment criteria

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5; jatkuva arviointi, tentti, etäoppimistehtävät yht. 100%. Ks. arviointikriteerit.

Tyydyttävä Opiskelija tunnistaa neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan tyypilliseen käyttäytymiseen kuuluvia piirteitä ja osaa määritellä tavallisimpia haasteita neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan toimintakyvyn näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa yleisimpiä haasteita neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan elinympäristössä ja osaa määritellä perusperiaatteita neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan toimintakyvyn tukemisessa. Opiskelija tutustuu neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan elinympäristöön.

Hyvä Opiskelija kykenee analysoimaan neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan tyypilliseen käyttäytymiseen kuuluvia piirteitä. Opiskelija osaa monipuolisesti määritellä haasteita neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan toimintakyvylle eri näkökulmista. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia haasteita neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan monissa elinympäristössä. Opiskelija tunnistaa ja osaa suunnitella erilaisia keinoja neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan toimintakyvyn tukemiseen eri ympäristöissä. Opiskelija osoittaa mielenkiintoa ja kohtaamisosaamista neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan elinympäristöön tutustumisessa.

Kiitettävä Opiskelija kykenee laaja-alaisesti analysoimaan neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan käyttäytymiseen kuuluvia piirteitä niin tarkkaavuus- ja keskittymispulman, Touretten syndrooman kuin autismikirjoon kuuluvien piirteiden kohdalla. Opiskelija osoittaa kriittistä, itsenäistä ajattelua analysoidessaan esteitä sekä mahdollistavia tekijöitä neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan toimintakyvylle ja hyödyntää arviossaan monipuolisesti eri näkökulmia. Opiskelija tunnistaa laaja-alaisesti haasteita neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan eri elinympäristössä. Opiskelija tunnistaa ja myös käytännön tasolla osaa suunnitella ja jossain määrin toteuttaa erilaisia interventioita neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi eri ympäristöissä. Opiskelija osoittaa oma-aloitteisesti aktiivisuutta, perehtyneisyyttä ja hyvää kohtaamisosaamista neuropsykiatrisen lapsiasiakkaan elinympäristöön tutustumisessa.

Course way of working and time table

Aktivoivat vuorovaikutteiset luennot, ongelmakeskeinen opiskelu (PBL), keskustelu, kirjallisuuden opiskelu, havainnointiin perustuva opintokäynti, verkko-opiskelu

Kurssi toteutetaan lähes kokonaan virtuaalitoteutuksena 16.1.-1.3.2023 ja suurelta osin itsenäisenä opiskeluna, jolloin opiskelu tapahtuu verkkoluentojen, muun verkkomateriaalien, kirjallisuuden lukemisen sekä verkko-oppimistehtävien muodossa. Mahdollisen havainnointitehtävän opiskelija toteuttaa yksin tai ryhmässä.

Osaamistavoitteisiin pääsemistä tuetaan myös live-streamatulla ja tallentein jälkikäteen katsottavalla opetuksella (Eeva Tawast), mahdollisesti vierailevan asiantuntijan tuella ja/tai opintokäynnillä lasten toimintakykyä tukevaan yksikköön. Tiettyä läsnäoloaikaa ei vaadita tällä kurssilla lainkaan, vaan eteneminen on mahdollista omassa tahdissa kurssin aikana.