Non-stop
Course name Safely and Securely Travelling the World - Duties and Responsibilities of the Supervisor
Course date 01.06.2024 - 31.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Soili Martikainen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 24.11.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Safely and Securely Travelling the World - Duties and Responsibilities of the Supervisor

01.06.2024 - 31.12.2024

Course description

Opintojakso tarkastelee ulkomaantyön turvallisuutta esihenkilön ja johdon vastuun näkökulmasta. Opintojakso on tarkoitettu kaikille niille asiantuntijoille, esihenkilöille sekä tuleville esihenkilöille, jotka suunnittelevat ja vastaavat organisaation jäsenten ulkomaanmatkojen turvallisuudesta. Ulkomaantyö on käsite, jota käytetään tässä opintojaksossa yhtenäisyyden vuoksi kuvaamaan organisaation ulkomaille suuntautuvaa toimintaa.

Opintojakson tavoitteena on, että koulutuksen käytyäsi osaat

 • johtaa ulkomaantyön turvallisuutta ennakoivan turvallisuuskulttuurin periaatteita hyödyntäen
 • huomioida lakisääteiset vaatimukset turvallisuusperehdytykseen ja -koulutukseen liittyen
 • suunnitella ulkomaantyön turvallisuutta riskiperusteisesti
 • hyödyntää avointa, ennakoivaa ja positiivista turvallisuusviestintää

Opintojakso muodostuu orientaation lisäksi seuraavista moduuleista: Moduuli 1: Kivijalkana turvallisuuden johtaminen ja ennakoiva turvallisuuskulttuuri Moduuli 2: Ulkomaantyötä koskeva lainsäädäntö Moduuli 3: Turvallisuusperehdytys ja -koulutus turvallisen ulkomaantyön mahdollistajana Moduuli 4: Turvallisuusilmoitusmenettelystä tukea ulkomaantyön turvallisuudelle Moduuli 5: Turvallisuusviestintä ja kriisinhallinta ulkomaantyössä

Tutustu aluksi orientaatiomoduuliin. Tämän jälkeen voit itse valita, missä järjestyksessä haluat edetä.

Opintojaksolla on yhteensä 10 testiä/tehtävää. Ne muodostuvat jokaisessa moduulissa olevasta osaamisen testistä ja lisäksi opintojaksolla on pohdintatehtäviä sekä yksi tutustumistehtävä. Kaikki testit ja tehtävät tehdään yksilötyönä.

Assessment criteria

Kaikki testit/tehtävät tehdään yksilötyönä ja kaikki tehtävät/testit on suoritettava. Voit tehdä testit kaksi kertaa ja korkeimmat saadut pisteet jäävät voimaan. Näet testistä saamasi pisteet heti testin tekemisen jälkeen.

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5, hylätty ja sillä noudatetaan pisteperustaista arviointia. Maksimipistemäärä opintojaksolla on 90 pistettä. Arvosana määräytyy tehtävistä muodostuvien kokonaispisteiden kautta seuraavasti:

 • 0 – <40 p = hylätty
 • 40- <50 p = 1
 • 50 – <60 p = 2
 • 60 – <75 p = 3
 • 75 – <90 p = 4
 • 90 – 100 p = 5

Kun olet tehnyt koulutuksen päätökseen, avautuvat moduulin 5 jälkeen ohjeet, miten saat suoritusmerkinnän opintojaksosta. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Course way of working and time table

Opinto on automatisoitu MOOC, jonka suoritat täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin, tehtävät ja testit. Tehtävistä/testeistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen. Näet testistä saamasi pisteet heti testin tekemisen jälkeen.

Course info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali on Canvasissa. Osa opetusmateriaalista on englannin kielellä. Esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta: 1) Martikainen, S. & Ranta, T. 2018. Johdon vastuusta ja toiminnasta ulkomaantyön turvallisessa arjessa ja häiriötilanteissa. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-497-2 2) Reiman, T., Pietikäinen, E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri. Teoria ja arviointi. VTT Publications 700. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2008/P700.pdf 3) SFS-EN ISO 22301:2019. Turvallisuus ja kriisinkestävyys.(Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta SFS:n Onlinesta) 4) Varautumisen tietopankki. https://www.pelastusopisto.fi/muu-koulutus/varautumiskoulutus/varautumisen-tietopankki/ 5) STT Viestintäpalvelut. Kriisiviestijän työkalupakki – Näillä pysyt askeleen edellä. https://www.viestintapalvelut.fi/blogi/kriisiviestinta-tyokalupakki-nailla-pysyt-askeleen-edella

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi