Non-stop
Opintojakson nimi Ammatillinen ruotsi
Opintojakson ajankohta 15.10.2021 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.10.2021 - 31.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Ammatillinen ruotsi

15.10.2021 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä sekä Pohjoismaissa että Suomen ruotsinkielisillä alueilla (kuten Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla) ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia.
 • osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa eteenpäin sekä kirjallisesti että suullisesti.
 • tutustuu oman tekniikan alansa ruotsinkielisiin julkaisuihin.
 • saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/2003 8§) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.

Opintojen aikana opiskelijalle syntyy kyky ja motivaatio kehittää kieli- ja viestintätaitojaan.

Sisältö

 • opiskelijan ammattialaan liittyviä suullisia ja kirjallisia harjoituksia mm. seuraavista aiheista: opinnot ja työ, alan organisaatiot sekä työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet
 • ammattialan tekstejä ja ammattiterminologian kartuttamista ja aktivoimista
 •  ammattialan keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö- ja ryhmäviestintää
 • kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen

Edeltävyysehdot

Toisen kotimaisen kielen (ruotsin) ammatillisen kieli- ja viestintätaidon omaksuminen edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötasoa B1.1.

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija – selviytyy juuri hyväksyttävästi tavallisimmissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa – osaa kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä; virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa – osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen, mutta tarvitsee usein tukea keskustelukumppanilta – hallitsee tavallista oman alan ja yleiskielen sanastoa; epätarkkuudet ja muiden kielten vaikutus voivat häiritä viestin perillemenoa – käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti – ääntää pääosin ymmärrettävästi, vaikka ääntäminen poikkeaa kohdekielestä ja lauserytmin hitaus vaikeuttaa viestinnän toimivuutta.

Hyvä (3-4)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija – selviytyy kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa – osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin, jossa viesti välittyy virheistä tai sanaston puutteista huolimatta – osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen alan tutuissa tilanteissa – osaa käyttää kohtalaisesti oman alan ja yleiskielen perussanastoa myös suullisesti; sanavalinnoissa voi esiintyä epätarkkuuksia ja rakenteissa puutteita, jotka eivät kuitenkaan häiritse viestintää – ääntää ymmärrettävästi eivätkä lauserytmin katkot haittaa viestin perillemenoa.

Kiitettävä (5)

Ammattialaansa liittyvissä viestintätilanteissa opiskelija – selviytyy monipuolisissa ja vaativissakin yleisissä ja alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa hyvin – osaa kirjoittaa selkeää ja yksityiskohtaista tekstiä tilanteeseen sopivalla tavalla – osallistuu aktiivisesti ja tilanteen mukaisesti vuorovaikutukseen ammattialansa tilanteissa; puhuminen sujuu vaivattomasti, ja opiskelija osaa ottaa huomioon keskustelukumppaninsa – käyttää sekä oman alansa että yleiskielen sanastoa monipuolisesti ja rakenteita lähes virheettömästi – ääntää selkeästi ja lauserytmi on luonteva.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.

Opintojakso koostuu 3 osasta:

1 osa: Opiskelija opiskelee itsenäisesti digitaalista ruotsin kielen oppikirjaa, jossa on 10 lukua seuraavasti:

 1. Introduktion
 2. Hälsingar och diskussioner
 3. Kommunikation på arbetsplatsen
 4. Jobbansökan och CV
 5. Substantiv
 6. Adjektiv
 7. Pronomen
 8. Verb
 9. Ordföljd
 10. Prepositioner

Jokaisessa luvussa on noin 15 kysymystä, jolla testataan opiskelijan ymmärrystä aiheesta.

2 osa: Opiskelijan suullista harjoitellaan ja testataan kahdella tehtävällä.

 • Tehtävässä 2A opiskelija lukee otteita ruotsin kielisestä lähdetekstistä ja nauhoittaa vastaukset.
 • Tehtävässä 2B opiskelija osallistuu kuvitteelliseen työhaastatteluun, jossa hänen on vastattava kahdeksaan, virtuaalisen työhaastattelijan esittämään kysymykseen.
 • Opiskelija nauhoittaa vastaukset ja palauttaa ne työtilaan.
 • Tehtävien 2A ja 2B perusteella opiskelijan suullinen ilmaisu arvioidaan.

3 osa: Opiskelija suorittaa sähköisen tentin, jossa on 40 kysymystä ja aikaa tentin tekemiseen on 60 minuuttia. Tentti pohjautuu 1 osan oppikirjaan ja kysymyksissä on

 • luetun ymmärtämistä
 • oikeaa reagointia
 • sanastoa
 • sekä verbien taivutuksia ja oikeiden sijamuotojen valintaa.

Kurssi on läpäisty, kun kaikki kolme osaa on hyväksytysti suoritettu.

Opiskelijan suullinen taito arvioidaan tyydyttävä/hylätty ja kirjallinen arvioidaan 1-5.

 

 

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.