Kevät
Opintojakson nimi Inhimillinen tekijä hoitotyössä – näkökulmia potilasturvallisuuteen
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opettaja Tiina Koskela, Marjut Asunmaa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 05.01.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Inhimillinen tekijä hoitotyössä – näkökulmia potilasturvallisuuteen

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Terveydenhuollossa sattuu vuosittain tuhansia läheltä piti -tilanteita, jotka heikentävät asiakas- ja potilasturvallisuutta, vaikuttavat hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin ja lisäävät terveydenhuollon kustannuksia. Usein virheiden taustalla ajatellaan olevan inhimillinen tekijä, kuten väsymys, nälkä, kiire, resurssit, asenne tai kliiniset taidot. Tällä opintojaksolla opiskelija pääsee havainnoimaan sairaanhoitajan tavallisia työpäiviä (tarinallistetut videot) sekä pohtimaan kuinka omalla toiminnalla on mahdollisuus vaikuttaa asiakas- ja potilasturvallisuuteen.

Opintojakson tavoite:

  • Opiskelija oppii havainnoimaan inhimillisiä tekijöitä joiden myötävaikutuksella virheet hoitotyössä tapahtuvat.
  • Opintojakso lisää opiskelijan osaamista kliinisessä päätöksenteossa sekä hoitotyön etiikassa.
  • Opintojakson tavoitteena on vaikuttaa opiskelijan omiin asenteisiin ja siihen, että opiskelija oppii reflektoimaan omaa toimintaansa, sekä miettimään toimintamalleja, joiden avulla virheitä hoitotyössä voidaan välttää.
  • Lisäksi opiskelija saa rohkeutta tuoda esiin hoitotyössä tapahtuvia virheitä ja hän saa työkaluja virheiden käsittelemiseen. Omaa toimintaa kehittämällä on mahdollista luoda turvallisempi hoitotyön ympäristö potilaille, läheisille ja hoitohenkilökunnalle.

Edeltävyysehdot

Opintojakso sopii sekä SOTE-alan opiskelijoille että hoitotyön ammattilaisille

Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on mahdollista suorittaa oman aikataulun mukaisesti itsenäisesti. Opintojaksolla ei ole aikaan tai paikkaan sidottua opetusta eikä ryhmätöitä tms.

Opiskelija käy läpi Moodlen materiaalia ohjeistuksen mukaisesti ja reflektoi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjassa ohjeiden mukaisesti.

Opintojakson tiedot

Oma tietokone riittää, opintojakson materiaali löytyy Moodlesta.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).