Syksy
Opintojakson nimi Johdanto EU-rahoitteisiin kehitys- ja tutkimusprojekteihin
Opintojakson ajankohta 05.08.2024 - 31.10.2024
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Eeva Helameri
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Johdanto EU-rahoitteisiin kehitys- ja tutkimusprojekteihin

05.08.2024 - 31.10.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija EU-rahoitteiseen projektitoimintaan, sen käsitteisiin ja periaatteisiin. Opintojakson jälkeen:

 • Ymmärrät ulkopuolisen rahoituksen merkityksen osana kehittämistoimintaa omalla alallasi.
 • Tiedät, mistä kansallinen ja kansainvälinen projektirahoitus koostuu sekä miten ja mihin rahoitusta voi hyödyntää.
 • Ymmärrät, miten EU-projekteilla toteutetaan kansallisia ja alueellisia strategioita.
 • Ymmärrät sidosryhmien merkityksen projekteissa.
 • Osaat projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheet (Project Cycle Management PCM).
 • Osaat tuottaa ideapaperin ja tunnistaa idealle soveltuvan rahoituslähteen.

Objectives:

The aim of the course is to familiarize the student with the basic concepts and principles of EU-funded projects, their planning and management. After the course:

 • You understand the importance of external funding as a part of development activities in your field.
 • You know what national and international project funding consists of, and how and what the funding can be used for.
 • You understand how EU projects implement national and regional strategies.
 • You understand the importance of stakeholders in projects.
 • You know the different phases of the project life cycle (Project Cycle Management PCM).
 • You know how to produce a concept note and identify a suitable funding source for the idea.

Sisältö:

 • EU-rahoitusta ohjaavat strategiat, ohjelmat ja säännöt
 • Projektitoiminnan käsitteet ja periaatteet
 • Partnerit ja sidosryhmät projektitoiminnassa
 • Projektisykli vaiheittain: ideointi, suunnittelu, toteutus, seuranta ja päättäminen sekä tulosten jatkuvuus.
 • Oman alan projekteihin tutustuminen, oman ideapaperin tuottaminen ja soveltuvan rahoituslähteen tunnistaminen.

Content:

 • The strategies, programs and rules that direct EU funding
 • The concepts and principles of project planning and management
 • Partners and stakeholders in project planning and management
 • The Project cycle and its phases: identification, formulation, implementation, evaluation.
 • Familiarizing yourself with projects in your field, producing your own concept note, and identifying a suitable funding source.

Arviointikriteerit

Kaikki tehtävät tulee olla suoritettuna hyväksytysti kurssilla annetun arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi K5 – T1, hylätty.

All assignments must be completed in accordance with the evaluation criteria given during the study unit. Assessment K5 – T1, Fail.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan itsenäisinä verkko-opintoina. Saat ohjausta ja tukea itsenäiseen opiskeluun Moodlessa olevista materiaaleista ja kirjallisista ohjeistuksista Opintojakson voi tehdä opintojen eri vaiheissa.

Opintojakso suoritetaan etänä, paikasta riippumatta, ja itsenäisesti verkko-opiskeluna. Opintojakso toteutetaan non-stoppina, eli voit suorittaa opintojakson joustavasti ja omassa tahdissasi alla olevat palautuspäivämäärät huomioiden:

Opintojakson alussa pidetään vapaaehtoinen ohjaustunti, jossa käydään läpi opintojakson suorittamiseen liittyviä asioita. Ohjaustunti pidetään maanantaina 5.8.2024 klo 9-10.

Opintojakson pidetään lisäksi kaksi vapaaehtoista ohjaustuntia, erityisesti tehtävien suorittamiseen liittyen. Ohjaustunnit pidetään maanantaina 30.9.2024 klo 16-17 maanantaina 21.10.2024 klo 16-17

Syyslukukaudella tehtävien viimeinen palautuspäivä on 31.10.2024, arviointi 30.11.2024 mennessä.

Voit palauttaa oppimistehtävät arvioitavaksi myös muuna ajankohtana, jolloin arviointi annetaan kuukauden kuluessa palautuksesta.

The course is implemented as independent online studies. You get guidance and support from the materials and written instructions in Moodle.

The study unit can be taken at different stages of studies. The study unit is carried out online, regardless of location, and independently as online studies. The study unit is implemented non-stop, which means you can complete the studies flexibly and at your own pace, taking into account the return dates below:

At the beginning of the course, an optional tutorial will be held to go over the implementation of the course. The tutorial will take place on Monday 5.8.2024 at 9-10 am.

In addition, there will be two optional tutorials, especially related to the assignments. The tutorials will be held on Monday 30.9.2024 from 16:00 to 17:00 Monday 21.10.2024 from 16.00 to 17.00

The last return date for assignments in the fall semester is 31 October 2024, assessment by 30 November 2024.

You can also return the learning assignments for evaluation at another time, and evaluation will be completed within one month.

Opintojakson tiedot

Opetuskielet ovat englanti ja suomi.

Tuition language are English and Finnish.

Opintojakson lisätiedot

EU Project Planning and Management Handbook, Eeva Helameri, Anzelika Krastina ja Eija Raasakka. Moodlessa lisäksi aiheeseen liittyviä artikkeleita, videoita ja muuta oppimateriaalia. EU Project Planning and Management Handbook, Eeva Helameri, Anzelika Krastina ja Eija Raasakka. Relevant articles, videos and other learning material are given in Moodle.

Tämä johdantokurssi on ensimmäinen osa 15 opintopisteen kokonaisuutta. Johdantokurssin suoritettuasi, voit jatkaa opintojaksoille:

– EU-projektien suunnittelu ja työkalut

– EU-projektien toteuttaminen ja johtaminen

This introductory course is the first part of a total of 15 ECTS. After completing the introductory course, you can continue to study units:

– EU Project planning and tools

– Project implementation and management of EU Projects

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​