Kesä
Opintojakson nimi Kielenhuolto ja kirjoittaminen
Opintojakson ajankohta 02.05.2024 - 14.08.2024
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 05.04.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kielenhuolto ja kirjoittaminen

02.05.2024 - 14.08.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa oikeakielistä, selkeää ja ymmärrettävää suomen kieltä ja rakentaa tekstinsä tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa suunnitella tekstinsä sisällön ja käyttää asiatyyliä ja ammattisanastoa kirjoittaessaan erilaisia tekstejä eri kohderyhmille ja eri tilanteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kehittämään kirjoitustaitoaan korkeakouluopiskelun ja alan työelämän vaatimalle tasolle ja tuntee opinnäytetyön kirjoittamisprosessin.

B2-C2

Oppimateriaalin sisältö koostuu seuraavista osa-alueista:

– Erilaiset tekstilajit: uutinen, reportaasi, artikkeli, arvostelu ja verkkouutinen.

– Asiatyyli, muotisanat, vieraan kielen vaikutus, ammattitermit.

– Kielenhuollon peruskysymykset: alkukirjain, yhdyssanat, välimerkit, numeroilmaisut ja lyhenteet, pronominien käyttö, rektio ja kongruenssi.

Esimerkit ja tehtävien tekstit on valittu eri aloilta ja työelämästä. Mukana on ajankohtaista aineistoa mm. ammattitermeistä ja kielen kehittymisestä.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Jakson laajuus on kolme opintopistettä, ja sen suorittamiseen varataan aikaa noin kahdeksan viikkoa. Opinnot jaksottuvat viikoittaisiin teemoihin, joita käsitellään oppimateriaalissa, itsenäisissä harjoituksissa ja palautettavassa viikkotehtävässä. Osa viikkotehtävistä on ryhmätehtäviä, jotka suoritetaan Optiman keskustelualueella verkkokeskusteluina. Tutor kontrolloi tehtävien suorittamista ja antaa niistä palautetta yksilöllisesti.

Opintomateriaali koostuu opintojakson teoriaosioista sekä lisämateriaalista ja linkeistä. Lisämateriaalin avulla opiskelija voi syventää hankkimiaan tietoja kielenhuollon kustakin aihealueesta. Itsenäisten harjoitusten avulla opiskelija voi kerrata kielenhuoltoseikkoja sekä kirjoittamista. Itsenäisiä harjoitustehtäviä ei tarvitse palauttaa.

Opintojaksossa on sen omien tehtävien lisäksi runsaasti linkkejä muihin kielen- ja tekstinhuollon verkkomateriaaleihin, joiden avulla itselleen ongelmallisia kohtia voi harjoitella myös itsenäisesti.

Edeltävyysehdot

Opintojakso sopii kaikille kirjoitustaitonsa kehittämisestä kiinnostuneille, jotka haluavat parantaa työelämässä tai yksityisesti tarvittavaa suomen kielen taitoaan.

Se on suunniteltu erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä seuraaville kohderyhmille:

• ammattiopintojen kautta ammattikorkeakouluun tulleet • aikuisopiskelijat • opinnäytetyötä raportoivat opiskelijat.

Opintojakso edellyttää melko hyvää suomen kielen taitoa (B2), joten se ei varsinaisesti sovellu suomi vieraana kielenä -oppimateriaaliksi.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opiskelijan suomenkielisessä kirjoittamisessa on merkittäviä puutteita oikeakielisyydessä, selkeydessä ja ymmärrettävyydessä. Hänen tekstiensä aiheen rajaus on puutteellinen eivätkä tekstit täytä kaikilta osin asiatekstille asetettuja vaatimuksia eivätkä korkeakoulun raportointiohjeistusta. Lähteiden käyttö ja merkintä ovat puutteellisia.

(2) Opiskelijan tekstit täyttävät asiateksteille asetetut perusvaatimukset. Oikeakielisyydessä, selkeydessä ja ymmärrettävyydessä on puutteita. Opiskelijan tekstien rakenne on osittain johdonmukainen ja tekstit täyttävät asiatekstille asetetut perusvaatimukset, ja korkeakoulun raportointiohjeistusta on noudatettu pääosin. Lähteiden käyttö ja merkintä ovat osittain puutteellisia.

(3) Opiskelija osaa tuottaa melko oikeakielistä, selkeää ja ymmärrettävää suomen kieltä. Hän osaa rajata tekstinsä aiheen melko hyvin ja käsitellä sitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa käyttää asiatyyliä ja ammattisanastoa melko hyvin. Opiskelija osaa käyttää opinnäytetyöohjeita ja merkitä lähdeviitteet pääpiirteittäin oikein. Hän osaa argumentoida melko selkeästi ja vakuuttavasti.

(4) Opiskelija osaa tuottaa riittävän oikeakielistä, selkeää ja ymmärrettävää suomen kieltä. Hän osaa rajata tekstinsä aiheen riittävän hyvin ja käsitellä sitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa käyttää asiatyyliä ja ammattisanastoa riittävän hyvin. Opiskelija osaa käyttää opinnäytetyöohjeita ja merkitä lähdeviitteet oikein. Hän osaa argumentoida riittävän selkeästi ja vakuuttavasti.

(5) Opiskelija osaa tuottaa oikeakielistä, selkeää ja ymmärrettävää suomen kieltä. Hän osaa rajata tekstinsä aiheen hyvin ja käsitellä sitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa käyttää asiatyyliä ja ammattisanastoa ja opinnäytetyöohjeita ja merkitä lähdeviitteet oikein. Hän osaa argumentoida selkeästi ja vakuuttavasti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opintojakson lisätiedot

Huom! Peruutusaika muuttunut. Opintojen peruminen on mahdollista vain ilmoittautumisajan puitteissa. Voit perua opinnot ilmoittamalla siitä kirjallisesti avoinamk@centria.fi

Ilmoittautumistiedot

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.