Kevät
Opintojakson nimi Kuinka lapset ja nuoret voivat? Lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaminen
Opintojakson ajankohta 18.03.2024 - 26.05.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Anna O'Sullivan
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 23.11.2023 - 10.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Kuinka lapset ja nuoret voivat? Lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaminen

18.03.2024 - 26.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

 • osaa kuvata perustiedot lasten ja nuorten psyykkisestä kehityksestä
 • osaa etsiä ja soveltaa tietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä
 • tunnistaa varhaisen puuttumisen tarpeen ja tietää puheeksi oton periaatteet
 • syventää osaamista lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöstä
 • tunnistaa perheen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen
 • osaa hyödyntää lasten ja nuorten mielenterveystyön monialaisia verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja

Sisältö:

 • lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
 • lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
 • varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto
 • näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
 • yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa
 • monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa

Edeltävyysehdot

Opiskelijalla on mielenterveys- ja päihdetyön opintoja 5 op jo suoritettuna amk-opinnoissa, jotta hän pystyy syventämään osaamistaan tällä opintojaksolla.

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella palauttamalla ensimmäisen oppimistehtävän sovittuna ajankohtana.

 

 

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä kaikkien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen annetussa aikataulussa opintojakson toteutuksen aikana.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit:

Opiskelija – osaa etsiä tietoa monipuolisesti luotettavista tietolähteistä ja käyttää teeman tietoperustaa – osoittaa perehtyneisyyden tietoperustaan ja ydinainekseen – osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa – osaa ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia – tuo osaamisensa ryhmän käyttöön – tunnistaa ammattialan eettisiä periaatteita

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella palauttamalla ensimmäisen oppimistehtävän sovittuna ajankohtana.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen Metropolian verkko-oppimisalustalla.

Opintojakson tehtävät on aikataulutettu. Niitä ei ole mahdollista suorittaa mukautetussa aikataulussa.

Moodle verkkoalusta 18.3. – 26.5.2024 Opintojakson suoritusmerkinnät kirjataan kesäkuussa 2024.