Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet
Opintojakson ajankohta 20.05.2024 - 16.08.2024
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Miikka Mäkelä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.03.2024 - 05.05.2024
Ilmoittautumistiedot

Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet

20.05.2024 - 16.08.2024

Opintojakson kuvaus

Haluatko vaikuttaa yrityksen asiakastyytyväisyyteen logistiikan kautta ja pitää kustannukset kurissa? Olet sitten esim. markkinoinnin, myynnin, laskennan, vastuullisuuden asiantuntija, toimialasta riippumatta, sinun hyvä osata ja ymmärtää toimitusketjun vaikutuksen arvoketjussa

Kurssin suoritettua ymmärrät logistiikan kilpailuedut ja ympäristövaikutukset yritykselle. Sinulla on mahdollisuus toimia kansainvälisissä dynaamisissa verkostoissa ja olla osa kestävää toimitusketjua.

Tämän opintojakson suorittanut tai vastaavan osaamisen hankkinut opiskelija osaa:

  1. Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan peruskäsitteet
  2. Hahmottaa logistiikan ja toimitusketjun tuomat kilpailuedut
  3. Logistiset toiminnot: Osto, varastointi, kuljetukset ja paluulogistiikka
  4. Logistiikkakustannukset ja asiakaspalvelun yhteyden
  5. Ulkoistaminen ja logistiikkapalvelujen käyttö
  6. Kestävän kehityksen vaatimukset toimitusketjussa

Sisältö

  • Alan peruskäsitteet
  • Logistiset toiminnot: Osto, varastointi, kuljetukset ja paluulogistiikka
  • Logistiikkakustannukset
  • Ulkoistaminen ja logistiikkapalvelujen käyttö

Edeltävyysehdot

Opiskelijalla on hyvä olla suoritettuna noin vuoden verran liiketalouden amk-opintoja.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla H – 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1

Opiskelija osaa jossain määrin keskeisiä termejä ja käsitteitä sekä logistiikan ja toimitusketjun merkityksen yritystoiminnalle.

Arvosana 3

Opiskelija osaa melko hyvin keskeisiä käsitteitä sekä logistiikan ja toimitusketjun merkityksen yritystoiminnalle.

Arvosana 5

Opiskelija osaa hyvin keskeisiä termejä ja käsitteitä sekä logistiikan ja toimitusketjun merkityksen yritystoiminnalle. Pystyy tunnistamaan ongelmia ja luomaan kehitysehdotuksia.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on Zoomissa pidettävää aloituskertaa lukuunottamatta täysin virtuaalinen ja perustuu opiskelijan itsenäiseen opiskeluun ja tekemiseen kesän 2024 aikana. Osallistuminen em. aloituskertaan on vapaaehtoista, mutta se madaltaa kynnystä opintojakson menestyksekkääseen itsenäiseen suorittamiseen.

Opintojaksoon kuuluu pakollinen virtuaalinen tentti. Tentti aktivoidaan Moodleen noin viikoksi opintojakson loppupuolella – tarkka ajankohta kerrotaan opintojakson käynnistyskerran yhteydessä.

Tenttiaika on rajoitettu. Tentti koostuu 20:stä monivalintakysymyksestä, joista opiskelijan pitää saada vähintään 8 oikein (ns. arvosanan 1 minimitaso 40 %). Tentin aikana saa hyödyntää oppimateriaaleja. Tentin saa uusia tutkintosäännön mukaisesti 2 kertaa (tarkemmat tiedot annetaan opintojaksolla opettajan toimesta).

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

Oppimateriaali (opettajan luentomateriaalit, linkit tallenteisiin ja oppimistehtävät) jaetaan Moodlen kautta. Oppimateriaali voi olla joko suomen tai englannin kielistä.

Kurssikirja: Bandyopadhyay; Jayanta Kumar 2015: Basics of Supply Chain Management. CRC Press.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (COR007AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.