Non-stop
Opintojakson nimi Pakkauspainaminen
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Hannu Saarnilehto
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.01.2024 - 31.07.2024
Ilmoittaudu

Pakkauspainaminen

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija

 • ymmärtää pakkausteollisuudessa menossa olevan muutoksen kokonaiskuvan
 • ymmärtää markkinamuutoksen (erityisesti nettitilaukset) aiheuttaman siirtymisen vaikutukset pakkauspainamiseen teollisena toimintana
 • hahmottaa pakkausteollisuuden käyttämät prosessit sekä painotekniikat ja osaa kuvata niiden toimintaperiaatteita
 • tietää keskeiset materiaalit ja hahmottaa pakkauksen koko elinkaaren
 • tuntee pakkauspainamisen yrityksiä ja liiketoiminnan muutokset kuten ympäristötavoitteiden vaikutuksen alan toimintaan
 • hahmottaa pakkauspainamisen kokonaisvaikutuksen yhteiskuntaan

Sisältö rakentuu seuraavista teemoista

 • Alan muutosprosessit
 • Alan uudet ja tulevat tekniikat (tutkimus)
 • Painamiseen käytetyt tekniikat ja niiden erot
 • Kestävä kehitys ja sen merkittävä vaikutus alan toimintaan
 • Yritysten ratkaisut markkinamuutoksiin, uudet toimijat

Edeltävyysehdot

Opintojaksolla ei ole pakollisia edeltäviä kursseja, mutta suositeltuja ovat: Markkinointi ja yritystalous 5 op sekä Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus 5 op

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet, vaikka jollain alueilla olisi vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen modernissa myyntityössä ja osaa määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija hallitsee painoalan toiminnan pääperiaatteet. Opiskelija on sisäistänyt painoalan asiantuntijuusalueet ja pystyy jatkamaan kehittymistä painoalaan valitsemallaan tavalla.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Pakkauspainaminen 5 op suoritetaan pääosin itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisympäristössä.