Non-stop
Opintojakson nimi Sopimusoikeus
Opintojakson ajankohta 26.08.2024 - 31.05.2025
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Sanna-Maria Klemetti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 28.02.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Sopimusoikeus

26.08.2024 - 31.05.2025

Opintojakson kuvaus

Tällä opintojaksolla perehdyt juridiikan peruskäsitteisiin ja määritelmiin sekä sopimusoikeutta ja ympäristölainsäädäntöä säätelevään lainsäädäntöön, sopimusoikeudellisiin periaatteisiin sekä oikeuskäytäntöön. Kehität omaa osaamistasi sopimusoikeudellisissa asioissa ja soveltamaan oppimaasi käytännön tilanteissa. Sopimusoikeus on keskeisin oikeudenala ja tarvitset sopimusoikeuden tuntemista paitsi opiskelujesi yhteydessä myös aina työssäsi, työskentelitpä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Opintojakson osaamiset: Liiketoimintaosaaminen Opiskelijalla on keskeiset tiedot suuntautumisvaihtoehtoon liittyvistä teorioista. Opiskelijalla on vähintään edistyneen aloittelijan taidot suuntautumisvaihtoehdon käytännön työtehtävistä. Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä. Eettisyys: Kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti. Työelämässä toimiminen: Opiskelija hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.

Opintojakson osaamistavoite: Ymmärrät juridiikan peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet sekä keskeisiä asioita kestävästä kehityksestä ja niiden yhteyden sopimusoikeuteen. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja.

Sisältö:

Suomen oikeusjärjestelmä ja –järjestys Oikeustoimi ja oikeustoimikelpoisuus Sopimuksen syntyminen ja päättyminen Sopimusten muoto, sisältö ja tulkinta Oikeuskäytäntö

Opintojaksolla opiskellaan juridiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyviä peruskäsitteitä, sopimuksen tekemiseen ja päättämiseen sekä pätemättömyyteen liittyvät kysymykset. Sopimusten tulkintaan liittyvät lähtökohdat ja niihin liittyvä oikeuskäytäntö.

Arviointikriteerit

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna suorittamalla verkkoluennot (nauhoitetut webinaarit) sekä tekemällä kurssiin kuuluvat tehtävät ja lopputentti hyväksytysti. Tehtävissä on hyväksytty/hylätty arviointi ja lopputentissä numeroarvointi. Kaikki tehtävät ja tentti pitää suorittaa hyväksytysti.

Kurssiin kuuluu lopputentti, joka opiskelija suorittaa itsenäisesti Moodlessa. Lopputentissä on numeroarviointi. Lopputenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, vaan sen voi tehdä Moodlessa sen jälkeen, kun opiskelija on tehnyt kaikki kurssin tehtävät.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opiskelu.

Opintojakson tiedot

Materiaali: Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; Suositeltava kirjallisuus: Hemmo, M. 2017. Sopimusoikeus. Helsinki. WSOY Pro.