Non-stop
Opintojakson nimi Sosiaalisen median markkinointijuridiikan perusteet
Opintojakson ajankohta 12.02.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Sosiaalisen median markkinointijuridiikan perusteet

12.02.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttä sosiaalisen median markkinointia koskevaan suomalaiseen peruslainsäädäntöön, itsesääntelyohjeisiin ja käytänteisiin. Tunnistat ja osaat kuvata sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan markkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja osaat ottaa ne ennakoivasti huomioon tuottaessasi somemarkkinointia ja sen aineistoja. Sinulla on perusvalmiudet arvioida yrityksiin ja muihin organisaatioihin sekä kuluttajiin ja muihin mahdollisiin kohderyhmiin kohdistuvaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa markkinointia sekä verkkokauppaan liittyvää säätelyä juridisesta näkökulmasta. Sisältö:
 • Mitkä ovat erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin peruspiirteet ja keskeiset juridiset säännöt?
 • Millaisia toimialakohtaisia sosiaalisen markkinoinnin säännöksiä on?
 • Mitkä ovat tärkeimmät somemarkkinoinnissa huomioitavat tekijänoikeuksiin liittyvät säännöt?
 • Miten henkilötietoja voidaan käyttää somemarkkinoinnissa?
 • Mitkä ovat seuraamukset sääntöjen vastaisesta somemarkkinoinnista?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Kokonaisarviointi perustuu opiskelijan neljästä tentistä saamiin yhteispisteisiin, maksimipisteet 100 pistettä. Hyväksymisraja ja arvosanan 1 raja on 41 pistettä. Opiskelijan osaamista arvioidaan seuraavilla osa-alueilla:

 • Tunnet sosiaalisen median markkinointijuridiikan perussäännöt sekä itsesääntelyn ja käytänteiden perusteet.
 • Osaat käyttää asiantuntevasti sosiaalisen median markkinoinnin lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeisiin liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa.
 • Osaat tunnistaa ja kuvata somemarkkinointiin liittyviä oikeudellisia riskejä ja ottaa ne ennakoivasti huomioon tuottaessasi somemarkkinointia.
 • Osaat arvioida yrityksiin, organisaatioihin ja kuluttajiin ja muihin kohderyhmiin kohdistuvaa somemarkkinointia juridisesta näkökulmasta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta ja se soveltuu erityisesti työelämässä toimiville. Opintojakso suoritetaan neljällä tentillä. Näistä tenteistä kolme on asteittain vaikeutuvia monivalintatenttejä, joiden aineisto luetellaan opintojakson Learn-sivuilla. Neljäs tentti on aineistotentti; sen tenttikysymykset liittyvät kunkin kysymyksen yhteydessä annettavaan aineistoon. Aineisto annetaan linkkinä tekstitiedostoon, internetsivuille, podcastiin tai erilliseen videoon. Kaikki tentit voi suorittaa sähköisesti etätentteinä Learn-verkko-oppimisympäristössä oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 12.2.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.

Opintojakson lisätiedot

Tämä opintojakso soveltuu hyvin suoritettavaksi yhdessä laajemmin markkinointijuridiikkaa käsittelevän ja sisällöltään sekä opintovaatimuksiltaan vaativamman opintojakson ”Markkinointijuridiikan perusteet” (5 op) kanssa.

Opiskelumateriaali:

 • Koivumäki: Markkinointijuridiikka 2022, opintojakson Learn-alustalla ilmoitetuin osin. Kirja on saatavilla myös e-kirjana.
 • Opetusvideot (saavutettavissa opintojakson Learn-sivujen kautta).
 • Muu opintojakson Learn-alustalla ilmoitettu aineisto.