Syksy
Opintojakson nimi Tehoa työnhakuun ja urakehitykseen
Opintojakson ajankohta 23.10.2023 - 15.12.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Maarit Vallinkoski
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 31.05.2023 - 05.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Tehoa työnhakuun ja urakehitykseen

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

Opiskelija

 • osaa kirjoittaa työhakemuksen
 • osaa laatia vakuuttavan CV:n
 • osaa valmistautua työhaastattelutilanteisiin
 • tuntee monipuolisesti erilaiset työnhaun kanavat
 • tietää miten toimia, jos joutuu työttömäksi

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

Opiskelija

 • tuntee yleisen työlainsäädännön
 • tietää oman alansa erityissäädökset
 • tuntee palkanmaksun perusteet
 • tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

Opiskelija

 • vahvistaa osaamistaan ajankäyttönsä suunnittelussa
 • ymmärtää muuttuvaa työelämää ja saa valmiuksia toimia muutostilanteissa
 • tutustuu ongelmanratkaisutaitoihin
 • osaa organisoida omaa työtään
 • osaa etsiä tietoa, käyttää sitä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja arvioida sen luotettavuutta
 • tietää verkostoitumisen periaatteet
 • kehittyy vuorovaikutus- ja viestintätaidoissaan

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

Opiskelija

 • motivoituu arvioimaan omaa toimintaansa ja suoriutumistaan kriittisesti
 • tietää miten toimia vastuullisesti työyhteisössä
 • tietää yrittäjyyden perusteet ja mahdollisuudet
 • ymmärtää jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden
 • osaa asettaa tavoitteita työuralleen

Työelämä 2030 1 op

Opiskelija

 • perehtyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin
 • tutustuu tulevaisuuden työelämään
 • tuntee kestävän kehityksen perusteita ja niiden vaikutuksia työelämään
 • tutustuu työn- ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan

Sisältö

Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op

 • työhakemuksen kirjoittaminen
 • CV:n kirjoittaminen
 • työhaastattelussa onnistuminen
 • työnhaun eri kanavat
 • työttömyys

Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op

 • työlainsäädäntö eri aloilla
 • työsopimuksen solmiminen
 • palkkaus
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op

 • ajanhallinta
 • muutoksensietokyky
 • ongelmanratkaisukyky
 • organisointikyky
 • tiedonhaku, tiedon käyttö ja arviointi
 • verkostoituminen
 • vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op

 • oman toiminnan ja suoriutumisen arviointi
 • vastuullinen toiminta työyhteisössä
 • yrittäjyys
 • jatkuva oppiminen ja uudistumiskyky
 • tavoitteiden asettaminen

Työelämä 2030 1 op

 • tulevaisuuden osaamistarpeet
 • tulevaisuuden työelämä
 • kestävä kehitys työelämässä
 • Työ 2030-ohjelma

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on perehtynyt materiaaleihin ja suorittanut kaikki tehtävät hyväksytysti.

Hylätty: Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia vaadittuja tehtäviä tai ei ole saanut niistä riittävää pistemäärää.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinnot Moodlessa 23.10.-15.12.2023, yht. 135 tuntia opiskelua.

Jokaisesta toteutuksen osasta on Moodlessa oma tallenteensa, jonka opiskelija voi katsoa haluamaan ajankohtana.

– Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op – Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op – Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op – Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op – Työelämä 2030 1 op

Opettaja on Zoomissa tavattavissa myöhemmin ilmoitettavina aikoina.