Non-stop
Opintojakson nimi Ympäristöriskien hallinta
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Anja Aatsinki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Ympäristöriskien hallinta

15.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

  • määrittää ympäristöriskien hallinnalle asetetut vaatimukset ja parhaat käytänteet sekä soveltaa niitä
  • määrittää ympäristöuhat ja niiden vaikutukset organisaatioiden toiminnalle
  • arvioida ja hallita ympäristöriskejä
  • luoda toimintamalleja ja ohjeistuksia ympäristöriskien hallintaan

Opintojakso koostuu orientaatiosta ja viidestä eri aihealuetta koskevasta moduulista. Moduulit 1-4 koostuvat verkkoluennosta, kertaavista kysymyksistä, tehtävästä sekä välitentistä. Viimeisessä moduulissa laaditaan aihealueet yhteen kokoava lopputehtävä.

Jokaisessa moduulissa on tehtäviä ja lopussa on lyhyt tentti, jotka hyväksytysti suorittamalla pääset siirtymään seuraavaan moduuliin. Opintojakson lopuksi on vielä kaikki aihealueet kokoava lopputehtävä.

Kurssin moduulit ovat

  • Keskeinen sääntely
  • Ympäristöjohtaminen ja -riskienhallinta
  • Kestävä kehitys
  • Kemikaaliturvallisuus ja päästöjen hallinta

Arviointikriteerit

Opintojakson arvosana muodostuu moduulikohtaisten tenttien perusteella. Opintojaksoon kuuluu myös muita tehtäviä, jotka eivät vaikuta arvosanaan, mutta ne on suoritettava, jotta voi edetä opintojaksolla.

Jokainen välitentti arvioidaan alla olevan arvioititaulukon mukaisesti, eli läpäistäkseen tentin, on saatava vähintään 40 % vastauksista oikein. Kokonaisarvosanassa välitentit huomioidaan keskenään yhtä suurilla painotuksilla.

Arviointitaulukko 5 < 94% – 90% 4 < 90% – 75% 3 < 75% – 60% 2 < 60% – 50% 1 < 50% – 40% 0 < 40% – 0%

Jokaista tenttiä saa yrittää kolme kertaa, joista korkein pistemäärä jää voimaan. Tutkintosäännön mukaiset hylätyn suorituksen uusintakerrat kuuluvat siis lähtökohtaisesti toteutukseen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso sisältää 135 tuntia opiskelijan tekemää työtä, joka tarkoittaa keskimäärin noin 8h/ viikko opintojakson koko ajalle jaoteltuna. Kiinnitä erityistä huomiota tämän kurssin aikatauluttamiseen kalenteriisi, sillä tehtävillä ei ole erillisiä määräaikoja, vaan opiskelija vastaa itsenäisesti kalenteriinsa sopivasta jaksotuksesta.

Tämä on täysin automatisoitu toteutus, joka suoritetaan itsenäisesti 15.01.2024 – 31.05.2024. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Opintojakson tiedot

Kaikki opiskeluun tarvittava materiaali on Canvas-työtilassa tai linkattuna sinne.