Summer | Full
Course name Children Oriented Child Welfare
Course date 21.05.2024 - 31.07.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Riikka Rantanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 18.03.2024 - 05.05.2024
Implementation plan

Children Oriented Child Welfare

21.05.2024 - 31.07.2024

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät lastensuojelun tavoitteita, arvoja, periaatteita ja työskentelytapoja. Osaat jäsentää lastensuojelun prosessia lainsäädännön näkökulmasta ja hahmotat lastensuojeluun liittyvän palvelujärjestelmän sekä kirjaamisen. Tämän lisäksi osaat ajatella lapsilähtöisesti ja ammattieettisesti.

Sisältö:

Opintojakson sisältöinä ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun prosessi, kirjaaminen ja lainsäädäntö. Tämän lisäksi sisältöinä ovat lastensuojelun palvelut ja tukimuodot. Tarkastelun kohteena ovat lastensuojelun arvot, eettisyys ja lapsilähtöisyys.

Prerequisites

Olet perehtynyt suomalaiseen sosiaalihuollon palvelujärjestelmään ja perheitä tukeviin palveluihin. Hahmotat yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen.

Assessment criteria

0-5

Course way of working and time table

Webinaarit, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävä. Arviointi perustuu opintojakson oppimistehtävän arviointiin.

Course info

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SOSS2017-3013. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.

Course additional info

Kirjallisuus:

  • Lastensuojelulaki 2007/417
  • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
  • Bardy, Marjatta (toim.) (2013). Lastensuojelun ytimissä. Helsinki, THL.
  • Enroos, Rosi; Heino, Tarja; Pösö, Tarja (2016) Huostaanotto – Lastensuojelun vaativin tehtävä
  • Räty, Tapio (2015). Lastensuojelulaki – Käytäntö ja soveltaminen, 3. uudistettu painos.
  • Lastensuojelun käsikirja / THL (verkkomateriaali)
  • Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu, toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle. Talentum Pro.