Fall
Course name Business Mathematics
Course date 21.10.2024 - 13.12.2024
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Sari Ruotsalainen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 10.06.2024 - 04.10.2024
Enrol
Course enrolment info

Business Mathematics

21.10.2024 - 13.12.2024

Course description

Opit konkreettisella ja käytännöllisellä tavalla, miten erilaiset luottolaskelmat syntyvät. Samalla tutustut keskeisiin rahoitusmuotoihin ja opit arvioimaan, millaisen lainan ottaminen on edullisinta. Hyödynnät erilaisia laskelmia vaihtoehtoisten investointien vertailuun. Excel-osaamisesi karttuu perusosaamisesta rutiinikäyttäjän osaamiseksi. Opintojakson suoritus antaa hyvän pohjan niin oman talouden hallinnalle kuin yritystoiminnan suunnittelullekin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa liiketoiminnan keskeisimmät laskentamenetelmät
 • osaa valita käytännön työtehtävissä tarvittavat oikeat menetelmät
 • osaa huomioida laskelmissa rahan aika-arvon
 • tietää erilaiset luottomuodot ja osaa niihin liittyvät laskelmat
 • osaa keskeisimmät investointilaskentamenetelmät ja ymmärtää niiden laskentaperiaatteet
 • osaa tulkita eri menetelmien antamia tuloksia ja osaa tehdä vertailuja niiden välillä
 • osaa käyttää sujuvasti Excel-ohjelmaa talouden laskelmissa

Sisältö

Talousalan osaamisen peruslaskennan sisältö

 • Rahan aika-arvon käsitteen soveltaminen
 • Korko- ja koronkorkolaskenta
 • Jaksolliset suoritukset ja annuiteettiperiaate
 • Laina- ja luottomuodot
 • Investointilaskelmat

Prerequisites

Yrityksen talous ja ICT-valmiudet tai vastaavat tiedot tulee olla suoritettuna.

Assessment criteria

Arvosana 1 Opiskelija osaa laatia rahan aika-arvoon liittyviä soveltavia laskutoimituksia rahoitusalan sovelluksissa. Hän osaa myös kuvailla rahan aika-arvoon perustuvia analyyseja ja tehdä niihin pohjautuvia johtopäätöksiä.

Arvosana 3 Opiskelija osaa laatia rahan aika-arvoon perustuvia edistyneempiä soveltavia laskutoimituksia rahoitusalan sovelluksissa. Hän osaa arvioida rahan aika-arvoon perustuvia malleja käytäntöön, analysoida laskelmia ja tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä. Hän osaa kehittää toimintaa laskelmien perusteella

Arvosana 5 Opiskelija suoriutuu rahan aika-arvoon perustuvista edistyneimmistä soveltavista laskutoimituksista sujuvasti rahoitusalan sovelluksissa. Hän osaa soveltaa käytettävissä olevaa aineistoa ja siihen perustuvia laskelmia käytäntöön. Opiskelija hallitsee rahan aika-arvoon perustuvan monipuolisen analysoinnin ja osaa niihin perustuvien pitkäaikaisten suunnitelmien laadinnan. Hän osaa kehittää toimintaa laaja-alaisesti laskelmien perusteella.

Kriteerit

Arvosana määräytyy tentin ja mahdollisten lisäpisteiden perusteella. Lisäpisteitä saa eräpäiviin mennessä oikein tehdyistä tehtävistä.

Course way of working and time table

Tämä toteutus on itsenäisesti opiskeltava ja täysin virtuaalinen opintojakso, jonka teemat on aikataulutettu periodin 8 viikolle. Itsenäinen opiskelu tapahtuu oppikirjan, verkkomateriaalien, Excel-harjoitusten, videoiden ja virtuaalisten tehtävien avulla.

Jokaiseen opintojakson 7 teemaan sisältyy viikkotehtävät, joiden eräpäivä on kunkin viikon sunnuntai. Eräpäivään mennessä oikein tehdyistä tehtävistä saa lisä- eli bonuspisteitä tenttiin.

Tentti järjestetään Teamsissä Moodle-tenttinä. Vaihtoehtoisia tenttiajankohtia on kolme periodin lopussa. Tenttiajankohdat ilmoitetaan Moodlessa opintojakson alussa. Uusintatentit ovat Examissa.

Course info

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Videoluennot ja muu oppimisalustalla erikseen jaettava materiaali.

Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. 2022 (tai 2016 tai uudempi). Liike-elämän matematiikka. Edita.

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (ANA004AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.