Syksy
Opintojakson nimi Liiketoiminnan matematiikka
Opintojakson ajankohta 21.10.2024 - 13.12.2024
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Sari Ruotsalainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 04.10.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Liiketoiminnan matematiikka

21.10.2024 - 13.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opit konkreettisella ja käytännöllisellä tavalla, miten erilaiset luottolaskelmat syntyvät. Samalla tutustut keskeisiin rahoitusmuotoihin ja opit arvioimaan, millaisen lainan ottaminen on edullisinta. Hyödynnät erilaisia laskelmia vaihtoehtoisten investointien vertailuun. Excel-osaamisesi karttuu perusosaamisesta rutiinikäyttäjän osaamiseksi. Opintojakson suoritus antaa hyvän pohjan niin oman talouden hallinnalle kuin yritystoiminnan suunnittelullekin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa liiketoiminnan keskeisimmät laskentamenetelmät
 • osaa valita käytännön työtehtävissä tarvittavat oikeat menetelmät
 • osaa huomioida laskelmissa rahan aika-arvon
 • tietää erilaiset luottomuodot ja osaa niihin liittyvät laskelmat
 • osaa keskeisimmät investointilaskentamenetelmät ja ymmärtää niiden laskentaperiaatteet
 • osaa tulkita eri menetelmien antamia tuloksia ja osaa tehdä vertailuja niiden välillä
 • osaa käyttää sujuvasti Excel-ohjelmaa talouden laskelmissa

Sisältö

Talousalan osaamisen peruslaskennan sisältö

 • Rahan aika-arvon käsitteen soveltaminen
 • Korko- ja koronkorkolaskenta
 • Jaksolliset suoritukset ja annuiteettiperiaate
 • Laina- ja luottomuodot
 • Investointilaskelmat

Edeltävyysehdot

Yrityksen talous ja ICT-valmiudet tai vastaavat tiedot tulee olla suoritettuna.

Arviointikriteerit

Arvosana 1 Opiskelija osaa laatia rahan aika-arvoon liittyviä soveltavia laskutoimituksia rahoitusalan sovelluksissa. Hän osaa myös kuvailla rahan aika-arvoon perustuvia analyyseja ja tehdä niihin pohjautuvia johtopäätöksiä.

Arvosana 3 Opiskelija osaa laatia rahan aika-arvoon perustuvia edistyneempiä soveltavia laskutoimituksia rahoitusalan sovelluksissa. Hän osaa arvioida rahan aika-arvoon perustuvia malleja käytäntöön, analysoida laskelmia ja tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä. Hän osaa kehittää toimintaa laskelmien perusteella

Arvosana 5 Opiskelija suoriutuu rahan aika-arvoon perustuvista edistyneimmistä soveltavista laskutoimituksista sujuvasti rahoitusalan sovelluksissa. Hän osaa soveltaa käytettävissä olevaa aineistoa ja siihen perustuvia laskelmia käytäntöön. Opiskelija hallitsee rahan aika-arvoon perustuvan monipuolisen analysoinnin ja osaa niihin perustuvien pitkäaikaisten suunnitelmien laadinnan. Hän osaa kehittää toimintaa laaja-alaisesti laskelmien perusteella.

Kriteerit

Arvosana määräytyy tentin ja mahdollisten lisäpisteiden perusteella. Lisäpisteitä saa eräpäiviin mennessä oikein tehdyistä tehtävistä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tämä toteutus on itsenäisesti opiskeltava ja täysin virtuaalinen opintojakso, jonka teemat on aikataulutettu periodin 8 viikolle. Itsenäinen opiskelu tapahtuu oppikirjan, verkkomateriaalien, Excel-harjoitusten, videoiden ja virtuaalisten tehtävien avulla.

Jokaiseen opintojakson 7 teemaan sisältyy viikkotehtävät, joiden eräpäivä on kunkin viikon sunnuntai. Eräpäivään mennessä oikein tehdyistä tehtävistä saa lisä- eli bonuspisteitä tenttiin.

Tentti järjestetään Teamsissä Moodle-tenttinä. Vaihtoehtoisia tenttiajankohtia on kolme periodin lopussa. Tenttiajankohdat ilmoitetaan Moodlessa opintojakson alussa. Uusintatentit ovat Examissa.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Videoluennot ja muu oppimisalustalla erikseen jaettava materiaali.

Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. 2022 (tai 2016 tai uudempi). Liike-elämän matematiikka. Edita.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (ANA004AS2A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.