Non-stop
Course name A Valued Employee in Future Work Market
Course date 01.06.2023 - 31.12.2023
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Pasi Hario
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 26.11.2023
Implementation plan
Enrol

A Valued Employee in Future Work Market

01.06.2023 - 31.12.2023

Course description

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kattavasti aihealueen teorioihin podcastien, videoiden ja lyhyiden tekstien kautta.

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:

  • Millaista on nykytyöelämä, millaista osaamista siellä edellytetään ja kuinka minun osaamiseni sopii sinne?

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Jäsentää, kuvata ja sanoittaa omaa osaamistaan erilaisissa muodoissa
  • Arvioida työelämän osaamistarpeita ja tarkastella omaa osaamista suhteessa näihin tarpeisiin
  • Laatia työnhaun keskeisiä asiakirjoja osaamisperusteisesti (CV, työhakemus)

Prerequisites

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Myös YAMK-opiskelija voi suorittaa opintojakson tai liittyä opintojaksoon sen sisältöihin perehtymiseksi, mutta opintojaksoa ei voi sisällyttää YAMK-tutkintoon.

Assessment criteria

  • Hyväksytty-hylätty
  • Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 50 % oikeilla arvosanoilla.

Course way of working and time table

Opintojakso on MOOC -tyyppinen eli ”Massive Open Online Course” verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta.

Course info

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta opintojaksosta koostuva ilmainen 5 op:n verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuuden suoritettua saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi hyvinvoinnista tinkimättä. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti omaan tahtiin Laurean verkko-oppimisympäristössä Canvasissa.

Jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot ovat

Itsensä johtamisen työkalut 2 op Mielekäs elämä, motivoiva työura 1 op