Spring
Course name Finnish 4 (intermediate level B2)
Course date 17.01.2023 - 04.04.2023
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher FM Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 10.01.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Finnish 4 (intermediate level B2)

17.01.2023 - 04.04.2023

Course description

Opetus on viikoilla 3 – 14 ONLINE, tiistaisin klo 16 – 18

Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen mukainen toimiva peruskielitaito eli taitotaso B1. Opiskelija pystyy ylläpitämään vuorovaikutusta melko monenlaisissa viestintätilanteessa. Opiskelija pystyy viestimään tutuista asioista kohtuullisen laajasti ja ilmaisee itseään melko vaivattomasti myös ennakoimattomissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija – ymmärtää selkeästi puhuttua yleiskieltä, kun aihe liittyy tuttuihin asioihin kuten työhön, kouluun tai vapaa-aikaan – pystyy osallistumaan keskusteluun itseään kiinnostavista aiheista sekä aiheista, jotka liittyvät arkielämään ja ajankohtaisiin asioihin – osaa kuvata kokemuksia ja tapahtumia sekä unelmia ja tavoitteita – osaa perustella ja selittää ainakin lyhyesti omia mielipiteitään ja suunnitelmiaan – pystyy kirjoittamaan yhtenäistä tekstiä tutuista aiheista esim. kirjeissä, tarinoissa ja viesteissä – pystyy käyttämään melko laajaa jokapäiväistä sanastoa ja joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja.

Prerequisites

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B1-taitotason suomen kielen taitoa.

Assessment criteria

H-5.

Course way of working and time table

Opiskelija toimii pääasiassa itslearning-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla (mm. FinnLecturan verkko-oppimateriaali) sekä viikottaisilla oppitunneilla. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Kun käytät suomen kieltä myös oppituntien ulkopuolella, kieltaitosi karttuu ja vahvistuu. Viikoittaiset verkkotehtävät johdattelevat kielitaitosi suomen kielen perusteisiin.

Lähiopetus, työskentely itsenäisesti itslearning-alustalla, ryhmätyöskentely, parityöskentely. Tutustu Innopeda-kriteereihin oppimisalustassa.

Opiskelussa korostuu myös yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu esim. pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen. Opiskelussa perehdytään monialaisesti suomen kieleen. Oppitunnit jäsentävät ja ohjaavat oppimistasi: opit kielen rakenteita, tilanteenmukaista kielenkäyttöä ja ääntämistä.

 

5 op = 135 h opiskelijan työtä. Varaa työskentelyyn aikaa!

– online opetus: 30 h – verkkotyöskentely ja opiskelijoiden verkkotapaamiset ilman opettajaa: 30 h – oppimistehtävät itslearningissä, kirjallisten ja suullisten tehtävien valmisteleminen: 50 h – itsenäinen työskentely ja kertaaminen: 30 h

Course enrolment info

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti: – 3 CampusOnline -opiskelijaa – 3 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1 (Suomi toisena kielenä 2 (B1) kurssin suorittaminen)