Våren
Kursnamn Suomen kieli 4 (keskitaso B2)
Kursdatum 17.01.2023 - 04.04.2023
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare FM Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 10.01.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Suomen kieli 4 (keskitaso B2)

17.01.2023 - 04.04.2023

Beskrivning

Opetus on viikoilla 3 – 14 ONLINE, tiistaisin klo 16 – 18

Opintojakson tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen mukainen toimiva peruskielitaito eli taitotaso B1. Opiskelija pystyy ylläpitämään vuorovaikutusta melko monenlaisissa viestintätilanteessa. Opiskelija pystyy viestimään tutuista asioista kohtuullisen laajasti ja ilmaisee itseään melko vaivattomasti myös ennakoimattomissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija – ymmärtää selkeästi puhuttua yleiskieltä, kun aihe liittyy tuttuihin asioihin kuten työhön, kouluun tai vapaa-aikaan – pystyy osallistumaan keskusteluun itseään kiinnostavista aiheista sekä aiheista, jotka liittyvät arkielämään ja ajankohtaisiin asioihin – osaa kuvata kokemuksia ja tapahtumia sekä unelmia ja tavoitteita – osaa perustella ja selittää ainakin lyhyesti omia mielipiteitään ja suunnitelmiaan – pystyy kirjoittamaan yhtenäistä tekstiä tutuista aiheista esim. kirjeissä, tarinoissa ja viesteissä – pystyy käyttämään melko laajaa jokapäiväistä sanastoa ja joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja.

Förkunskapskrav

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B1-taitotason suomen kielen taitoa.

Bedömningskriterier

H-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija toimii pääasiassa itslearning-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla (mm. FinnLecturan verkko-oppimateriaali) sekä viikottaisilla oppitunneilla. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Kun käytät suomen kieltä myös oppituntien ulkopuolella, kieltaitosi karttuu ja vahvistuu. Viikoittaiset verkkotehtävät johdattelevat kielitaitosi suomen kielen perusteisiin.

Lähiopetus, työskentely itsenäisesti itslearning-alustalla, ryhmätyöskentely, parityöskentely. Tutustu Innopeda-kriteereihin oppimisalustassa.

Opiskelussa korostuu myös yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu esim. pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen. Opiskelussa perehdytään monialaisesti suomen kieleen. Oppitunnit jäsentävät ja ohjaavat oppimistasi: opit kielen rakenteita, tilanteenmukaista kielenkäyttöä ja ääntämistä.

 

5 op = 135 h opiskelijan työtä. Varaa työskentelyyn aikaa!

– online opetus: 30 h – verkkotyöskentely ja opiskelijoiden verkkotapaamiset ilman opettajaa: 30 h – oppimistehtävät itslearningissä, kirjallisten ja suullisten tehtävien valmisteleminen: 50 h – itsenäinen työskentely ja kertaaminen: 30 h

Anmälningsinformation

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti: – 3 CampusOnline -opiskelijaa – 3 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1 (Suomi toisena kielenä 2 (B1) kurssin suorittaminen)