Summer | Full
Course name Assessing and enhancing work ability in occupational therapy
Course date 22.05.2023 - 29.08.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jennie Nyman
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 20.03.2023
Implementation plan

Assessing and enhancing work ability in occupational therapy

22.05.2023 - 29.08.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä työntekijään ja työympäristöön liittyviä tekijöitä jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja ymmärtää niiden vaikutusta työnhyvinvointiin. Opiskelija tunnistaa erilaisia menetelmiä, joilla voidaan arvioida henkilön työkykyä ja työympäristöä toimintaterapiassa, ja osaa myös käyttää muutamia. Opiskelija osaa jäsentää tietoa hyödyntäen inhimillisen toiminnan mallia. Opiskelija pystyy tekemään suosituksia henkilön työ- ja toimintamahdollisuuksien edistämiseksi. Opiskelija tuntee toimintaterapiaprosessin työkyvyn edistämisen näkökulmasta ja ymmärtää monipuolisen tiedonkeruun merkityksen muutoksen mahdollistamisessa.

Sisältö:

 • Inhimillisen toiminnan malli työkyvyn arviointia ja toiminnan mahdollistamista jäsentävänä mallina
 • Työkykyyn liittyvät keskeiset käsitteet ja tilannetekijät
 • Toimintaterapiaprosessi
 • Tiedonkeruun tavat työkyvyn arvioinnissa
 • Mahdollistamisen keinot työssä
 • Työympäristön ulottuvuudet

Prerequisites

Tämä opintojakso on suunnattu toimintaterapeuteille ja alan opiskelijoille.

Mukaan hyväksymme:

 • Metropolian toimintaterapeutti opiskelijoita joilla on suoritettuna Terapeuttinen toiminta työssä, opiskelussa ja vapaa-ajan toiminnoissa- opintojaksoa. Pidemmällä opinnoissa olevat opiskelijat ovat etusijalla. (Ilmoittautuminen OMAssa.)
 • Muiden AMK:iden toimintaterapeuttiopiskelijoita joilla on vähintään 100 op suoritettuna.
 • Valmistuneita toimintaterapeutteja.

Työtilana käytämme Teamsiä, luento-osuudet toteutuvat Zoomissa.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5

 • Raportti 50%
 • Webinaari
 • Vertaisarviointi
 • Osallistuminen luennoille ja webinaareihin

Tyydyttävä 1-2:

Opiskelija osaa:

 • osoittaa perehtyneisyyden ydinainekseen
 • käyttää oikein yksittäisiä alan käsitteitä
 • erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
 • toimia ammatillisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaisesti
 • osoittaa perehtyneisyyden ammattialaansa
 • osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
 • noudattaa turvallisuusohjeita
 • nimetä työympäristön ulottuvuuksia ja tekemiseen vaikuttavia tekijöitä
 • osoittaa perehtyneisyyden ammattialan eettisiin periaatteisiin
 • toimia opiskelijaryhmän jäsenenä

Hyvä 3-4:

Opiskelija osaa:

 • osoittaa perehtyneisyyden alan käsitteisiin ja tietoperustaan
 • arvioida ja rajata tiedon tarpeen
 • havainnollistaa työympäristön ulottuvuuksia ja tekemiseen vaikuttavia tekijöitä
 • toimia turvallisesti
 • toimia ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
 • toimia opiskelijaryhmässä

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa:

 • käyttää alan käsitteitä ja tietoa johdonmukaisesti
 • arvioida ja käyttää erilaisia tietolähteitä
 • soveltaa tietoperustaa ammatillisissa tehtävissä
 • toimia turvallisuus huomioiden
 • selittää miten työympäristö vaikuttaa työn tekemiseen
 • perustella toimintaa ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti
 • osallistua opiskelijaryhmän toimintaan

Course way of working and time table

 • Aktivoiva verkkoluento
 • Itsenäinen opiskelu
 • Oppimistehtävät (yksilö ja ryhmä)
 • Ryhmä- ja parikeskustelut
 • Webinaari

Reaaliaikainen opetus Zoomissa klo 15.00-18.00:

 • 22.5.
 • 23.5.
 • 29.5.
 • 30.5.
 • 5.6.

Oppimistehtävän toteutus pienryhmässä 6.6.-25.8. Reaaliaikaiset webinaarit Zoomissa 28.8. ja 29.8. klo 13-17

Course info

Oppimistehtävä tehdään aidossa työympäristössä ryhmätyönä. Pienryhmä hankkii yhteistyötahonsa itse.